วิทยาการคำนวณ ม.4

0
16414

หน่วยที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณ
1. รู้จักอัลกอริทึม
2. การแยกส่วนประกอบและการหารูปแบบ
3. การคิดเชิงนามธรรม


หน่วยที่ 2 การแก้ปัญหา
4. การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
5. เงื่อนไขของปัญหาและการออกแบบขั้นตอน
6. การทำซ้ำ
7. การจัดเรียงและค้นหาข้อมูล


หน่วยที่ 3 โครงงานของเรา
8. การกำหนดปัญหา
9. การศึกษาและกำหนดขอบเขต
10. การวางแผนและออกแบบโครงงาน
11. การดำเนินงาน
12. การสรุปและเผยแพร่งาน