วิทยาการคำนวณ ป.1

0
16006

หน่วยที่ 1 การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน
1. การแก้ปัญหาคืออะไร
2. การลองผิดลองถูก
3. การเปรียบเทียบ


หน่วยที่ 2 การแสดงขั้นตอนแก้ปัญหา
4. การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยการเขียนบอกเล่า
5. การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยการวาดภาพ
6. การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยการใช้สัญลักษณ์


หน่วยที่ 3 หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
7. การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
8. เริ่มต้นเขียนโปรแกรมโดยใช้สื่อการเรียนรู้ code.org


หน่วยที่ 4 การใช้เทคโนโลยีเบื้องต้น
9. การใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
10. การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น


หน่วยที่ 5 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
11. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
12. การใช้งานและดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
13. การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม