วิทยาการคำนวณ ป.1

0
12434

หน่วยที่ 1 การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน
บทที่ 1 การแก้ปัญหาคืออะไร
บทที่ 2 การลองผิดลองถูก
บทที่ 3 การเปรียบเทียบ


หน่วยที่ 2 การแสดงขั้นตอนแก้ปัญหา
บทที่ 4 การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยการเขียนบอกเล่า
บทที่ 5 การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยการวาดภาพ
บทที่ 6 การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยการใช้สัญลักษณ์


หน่วยที่ 3 หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
บทที่ 7 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
บทที่ 8 เริ่มต้นเขียนโปรแกรมโดยใช้สื่อการเรียนรู้ code.org


หน่วยที่ 4 การใช้เทคโนโลยีเบื้องต้น
บทที่ 9 การใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
บทที่ 10 การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น


หน่วยที่ 5 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
บทที่ 11 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
บทที่ 12 การใช้งานและดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
บทที่ 13 การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม