วิทยาการคำนวณ ป.2

0
14311

หน่วยที่ 1 รู้จักแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน
1. การแก้ปัญหาเบื้องต้น
2. การจัดลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหา


หน่วยที่ 2 การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย
3. การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วยบัตรคำสั่ง
4. การเขียนโปรแกรมด้วย Code.org


หน่วยที่ 3 การสร้างและจัดการไฟล์
5. สร้างและจัดหมวดหมู่ไฟล์และโฟลเดอร์
6. การลบและการการเปลี่ยนชื่อไฟล์และโฟลเดอร์
7. การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น


หน่วยที่ 4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
8. วิธีการปกป้องข้อมูลส่วนตัว
9. ประโยชน์ของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในชีวิตประจำวัน