วิทยาการคำนวณ ป.2

0
13287

หน่วยที่ 1 รู้จักแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน
บทที่ 1 การแก้ปัญหาเบื้องต้น
บทที่ 2 การจัดลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหา


หน่วยที่ 2 การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย
บทที่ 3 การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วยบัตรคำสั่ง
บทที่ 4 การเขียนโปรแกรมด้วย Code.org


หน่วยที่ 3 การสร้างและจัดการไฟล์
บทที่ 5 สร้างและจัดหมวดหมู่ไฟล์และโฟลเดอร์
บทที่ 6 การลบและการการเปลี่ยนชื่อไฟล์และโฟลเดอร์
บทที่ 7 การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น


หน่วยที่ 4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
บทที่ 8 วิธีการปกป้องข้อมูลส่วนตัว
บทที่ 9 ประโยชน์ของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในชีวิตประจำวัน