วิทยาการคำนวณ ป.4

0
15576

หน่วยที่ 1 อัลกอริทึมและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ
บทที่ 1 อัลกอริทึม
บทที่ 2 การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา
บทที่ 3 การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน


หน่วยที่ 2 การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย
บทที่ 4 เริ่มสร้างนิทาน
บทที่ 5 การเขียนสตอรี่บอร์ด
บทที่ 6 การเขียนโปรแกรมด้วย scratch


หน่วยที่ 3 การใช้อินเทอร์เน็ต
บทที่ 7 การใช้งานอินเทอ์เน็ต
บทที่ 8 รูปแบบการให้บริการทางอินเทอร์เน็ต
บทที่ 9 ข้อควรปฏิบัติในการใช้อินเทอร์เน็ต


หน่วยที่ 4 การนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ
บทที่ 10 ขั้นตอนการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ
บทที่ 11 ลักษณะของข้อมูล
บทที่ 12 การใช้ซอฟแวร์เพื่อการนำเสนอ


หน่วนที่ 5 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
บทที่ 13 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
บทที่ 14 การปกป้องข้อมูลส่วนตัว