วิทยาการคำนวณ ป.4

0
17026

หน่วยที่ 1 อัลกอริทึมและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ
1. อัลกอริทึม
2. การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา
3. การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน


หน่วยที่ 2 การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย
New 4. การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
New 5. รู้จักกับโปรแกรม Scratch
New 6. บล็อกคำสั่งน่ารู้

4. เริ่มสร้างนิทาน
5. การเขียนสตอรี่บอร์ด
6. การเขียนโปรแกรมด้วย scratch


หน่วยที่ 3 การใช้อินเทอร์เน็ต
7. การใช้งานอินเทอ์เน็ต
8. รูปแบบการให้บริการทางอินเทอร์เน็ต
9. ข้อควรปฏิบัติในการใช้อินเทอร์เน็ต


หน่วยที่ 4 การนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ
10. ขั้นตอนการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ
11. ลักษณะของข้อมูล
12. การใช้ซอฟแวร์เพื่อการนำเสนอ


หน่วนที่ 5 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
13. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
14. การปกป้องข้อมูลส่วนตัว