วิทยาการคำนวณ ป.5

0
13341

หน่วยที่ 1 การแก้ปัญหาเชิงตรรกะ
บทที่ 1 การแก้ปัญหาเชิงตรรกะ
บทที่ 2 การคาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหา
บทที่ 3 ตัวอย่างการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ

หน่วยที่ 2 ออกแบบและเขียนโปรแกรม
บทที่ 4 การออกแบบโปรแกรม
บทที่ 5 การเขียนผังงาน (Flowchart)
บทที่ 6 ใช้ซอฟแวร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
บทที่ 7 ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม

หน่วยที่ 3 รู้จักใช้ รู้จักค้น
บทที่ 8 รู้จักจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 9 ประโยชน์ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 10 การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้
บทที่ 11 การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล

หน่วยที่ 4 ข้อมูลและสารสนเทศ
บทที่ 12 การรวบรวมข้อมูล
บทที่ 13 การประมวลผลข้อมูล
บทที่ 14 การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ

หน่วยที่ 5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและมีมารยาท
บทที่ 15 โซเชียลภัยใกล้ตัว
บทที่ 16 เชื่อหรือไม่
บทที่ 17 มารยาทการใช้สมาร์ทโฟนในที่สาธารณะ