วิทยาการคำนวณ ป.5

0
17251

หน่วยที่ 1 การแก้ปัญหาเชิงตรรกะ
1. การแก้ปัญหาเชิงตรรกะ
2. การคาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหา
3. ตัวอย่างการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ

หน่วยที่ 2 ออกแบบและเขียนโปรแกรม
4. การออกแบบโปรแกรม
5. การเขียนผังงาน (Flowchart)
6. ใช้ซอฟแวร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
7. ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม

หน่วยที่ 3 รู้จักใช้ รู้จักค้น
8. รู้จักจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
9. ประโยชน์ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
10. การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้
11. การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล

หน่วยที่ 4 ข้อมูลและสารสนเทศ
12. การรวบรวมข้อมูล
13. การประมวลผลข้อมูล
14. การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ

หน่วยที่ 5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและมีมารยาท
15. โซเชียลภัยใกล้ตัว
16. เชื่อหรือไม่
17. มารยาทการใช้สมาร์ทโฟนในที่สาธารณะ