วิทยาการคำนวณ ป.6

0
12639

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ใช้เหตุผลเชิงตรรกะและอัลกอริทึมออกแบบการแก้ปัญหา

บทที่ 1 การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน
บทที่ 2 การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา
บทที่ 3 การใช้อัลกอริทึมในการแก้ปัญหา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย

บทที่ 4 การออกแบบโปรแกรมโดยเขียนเป็นข้อความหรือผังงาน
บทที่ 5 การตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรม
บทที่ 6 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอนเบื้องต้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

บทที่ 7 เว็บเบราว์เซอร์ (Web Browerser)
บทที่ 8 โปรแกรมค้นหา (Search Engine)
บทที่ 9 เทคนิกการหาขั้นสูง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

บทที่ 10 ผลกระทบของเทคโนโลยี
บทที่ 11 การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
บทที่ 12 การใช้เทคโนโลยีอย่างมีมารยาทและเคารพสิทธิผู้อื่น