วิทยาการคำนวณ ป.6

0
16857

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ใช้เหตุผลเชิงตรรกะและอัลกอริทึมออกแบบการแก้ปัญหา

1. การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน
2. การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา
3 การใช้อัลกอริทึมในการแก้ปัญหา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย

4. การออกแบบโปรแกรมโดยเขียนเป็นข้อความหรือผังงาน
5. การตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรม
6. การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอนเบื้องต้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

7. เว็บเบราว์เซอร์ (Web Browerser)
8. โปรแกรมค้นหา (Search Engine)
9. เทคนิกการหาขั้นสูง
แบบทดสอบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

10. ผลกระทบของเทคโนโลยี
11. การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
12. การใช้เทคโนโลยีอย่างมีมารยาทและเคารพสิทธิผู้อื่น

แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน

แบบประเมินสื่อ(สำหรับนักเรียน)

ส่งงานการสร้างเว็บไซต์