การออกแบบและเทคโนโลยี ม.1

0
15904

คำอธิบายรายวิชา
โครงสร้างรายวิชา


หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีรอบตัว
บทที่ 1 ความหมายของเทคโนโลยี
บทที่ 2 ประโยชน์ของเทคโนโลยี


หน่วยที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
บทที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี


หน่วยที่ 3 ระบบของเทคโนโลยี
บทที่ 4 ระบบทางเทคโนโลยี


หน่วยที่ 4 การออกแบบเชิงวิศวกรรม
บทที่ 5 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม


หน่วยที่ 5 กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 6 วัสดุในชีวิตประจำวัน
บทที่ 7 เครื่องมือช่างพื้นฐาน
บทที่ 8 กลไก
บทที่ 9 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


แบบประเมินการใช้สื่อ