การออกแบบและเทคโนโลยี ม.1

0
17219

คำอธิบายรายวิชา
โครงสร้างรายวิชา


หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีรอบตัว
1. ความหมายของเทคโนโลยี
2. ประโยชน์ของเทคโนโลยี


หน่วยที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
3. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี


หน่วยที่ 3 ระบบของเทคโนโลยี
4. ระบบทางเทคโนโลยี


หน่วยที่ 4 การออกแบบเชิงวิศวกรรม
5. กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม


หน่วยที่ 5 กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
6. วัสดุในชีวิตประจำวัน
7. เครื่องมือช่างพื้นฐาน
8. กลไก
9. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


แบบประเมินการใช้สื่อ