การออกแบบและเทคโนโลยี ม.2

0
16875

คำอธิบายรายวิชา
โครงสร้างรายวิชา


หน่วยที่ 1 แนวโน้มของเทคโนโลยี
1. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
2. การคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต


หน่วยที่ 2 กรอบของปัญหา
3. เทคโนโลยีในการจัดการสิ่งแวดล้อม
4. การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
5. การรวบรวมข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา


หน่วยที่ 3 วิธีการแก้ปัญหา
6. แนวคิดหลักของการคิดเชิงออกแบบ
7. กระบวนการของการคิดเชิงออกแบบ


หน่วยที่ 4 นำเสนอผลการแก้ปัญหา
8. การวางแผนการแก้ปัญหา
9. การนำเสนอ


หน่วยที่ 5 ใช้ความรู้เพื่อแก้ปัญหา
10. วัสดุ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี
11. ชิ้นงานของฉัน


แบบประเมินการใช้สื่อ