การออกแบบและเทคโนโลยี ม.2

0
15181

คำอธิบายรายวิชา
โครงสร้างรายวิชา


หน่วยที่ 1 แนวโน้มของเทคโนโลยี
บทที่ 1 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
บทที่ 2 การคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต


หน่วยที่ 2 กรอบของปัญหา
บทที่ 3 เทคโนโลยีในการจัดการสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
บทที่ 5 การรวบรวมข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา


หน่วยที่ 3 วิธีการแก้ปัญหา
บทที่ 6 แนวคิดหลักของการคิดเชิงออกแบบ
บทที่ 7 กระบวนการของการคิดเชิงออกแบบ


หน่วยที่ 4 นำเสนอผลการแก้ปัญหา
บทที่ 8 การวางแผนการแก้ปัญหา
บทที่ 9 การนำเสนอ


หน่วยที่ 5 ใช้ความรู้เพื่อแก้ปัญหา
บทที่ 10 วัสดุ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี
บทที่ 11 ชิ้นงานของฉัน


แบบประเมินการใช้สื่อ