การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3

0
15744

คำอธิบายรายวิชา
โครงสร้างรายวิชา


หน่วยที่ 1 ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น
1. เครือข่ายไร้สายยุคที่ 5
2. รถยนต์ไฟฟ้า
3. การจัดการโลจิสติกส์


หน่วยที่ 2 กรอบของปัญหา
4. การนำเทคโนโลยีมาแก้ปัญหา


หน่วยที่ 3 วิธีการแก้ปัญหา
5. การระบุปัญหา
6. การรวบรวมข้อมูลและคัดเลือกแนวคิด
7. การออกแบบแนวคิด
8. การทดสอบและประเมินผล


หน่วยที่ 4 นำเสนอผลการแก้ปัญหา
9. การเขียนรายงาน
10. การนำเสนองาน


หน่วยที่ 5 ใช้ความรู้เพื่อแก้ปัญหา
11. ทรัพย์สินทางปัญญา
12. การเพิ่มมูลค่าเทคโนโลยี