การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3

0
13832

คำอธิบายรายวิชา
โครงสร้างรายวิชา


หน่วยที่ 1 ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น
บทที่ 1 เครือข่ายไร้สายยุคที่ 5
บทที่ 2 รถยนต์ไฟฟ้า
บทที่ 3 การจัดการโลจิสติกส์


หน่วยที่ 2 กรอบของปัญหา
บทที่ 4 การนำเทคโนโลยีมาแก้ปัญหา


หน่วยที่ 3 วิธีการแก้ปัญหา
บทที่ 5 การระบุปัญหา
บทที่ 6 การรวบรวมข้อมูลและคัดเลือกแนวคิด
บทที่ 7 การออกแบบแนวคิด
บทที่ 8 การทดสอบและประเมินผล


หน่วยที่ 4 นำเสนอผลการแก้ปัญหา
บทที่ 9 การเขียนรายงาน
บทที่ 10 การนำเสนองาน


หน่วยที่ 5 ใช้ความรู้เพื่อแก้ปัญหา
บทที่ 11 ทรัพย์สินทางปัญญา
บทที่ 12 การเพิ่มมูลค่าเทคโนโลยี