เทคโนโลยี ม.4

0
5593

หน่วยที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณ (มฐ. ว4.2 ม.4/1)
1. การแยกส่วนประกอบและย่อยปัญหา
2. การหารูปแบบ
3. การคิดเชิงนามธรรม


หน่วยที่ 2 การแก้ปัญหา (มฐ. ว4.2 ม.4/1)
4. การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
5. การออกแบบขั้นตอนวิธี
6. การทำซ้ำ
7. การจัดเรียงและค้นหาข้อมูล


หน่วยที่ 3 เทคโนโลยี (มฐ. ว4.1 ม.4/1)
8. ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน
9. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
10. ผลกระทบของเทคโนโลยี


หน่วยที่ 4 เครื่องมือพื้นฐาน (มฐ. ว4.1 ม.4/5)
11. วัสดุและเครื่องมือพื้นฐาน
12. กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


หน่วยที่ 5 การออกแบบเชิงวิศวกรรม (มฐ. ว4.1 ม.4/2,3,4)
13. การออกแบบเชิงวิศวกรรม