สอนออนไลน์ เลือกอะไรดีระหว่าง Google กับ Microsoft

0
1833

จากที่ สพฐ. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ (Tool) Microsoft Team และ G Suite for Education สำหรับครูผู้สอนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือ DEEP ระหว่างวันที่ 9- 20 พฤษภาคม 2563 (ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก) นั้น ครูเราหลายๆ ท่านก็เริ่มงงว่าต้องใช้อะไร อย่างไร เราก็ขอสรุปให้ท่านฟังดังนี้

  1. สื่อ ท่านสามารถเลือกใช้ได้หลากหลาย เช่น ประถมและ ม.ต้น ใช้ DLTV (เข้าชม DLTV คลิก) ม.ปลาย ใช้สื่อของ สพฐ.
  2. เครื่องมือที่ท่านจะสามารถใช้รวมเด็ก หรือเป็นจุดนัดพบก็คือสิ่งที่ สพฐ. จัดอบรม โดยมีทางเลือกคือ Google กับ Microsoft โดยท่านจะใช้ผสมผสานกันทั้ง 2 อย่างก็ได้ หรือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งตามถนัดก็ได้

โดยในวันนี้ ครูไอที จะขอนำเสนอให้ท่านทราบพอสังเขปว่าระหว่าง Google กับ Microsoft เลือกใช้อะไร