การวางแผนและออกแบบโครงงาน

1
5812

          หลังจากกำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต และแนวทางในการพัฒนาโครงงานแล้ว ควรวางแผนการพัฒนาโครงงานตามขั้นตอนต่างๆ ให้รอบครอบ รัดกุม

1. ศึกษาเอกสาร และศึกษาความเป็นไปได้ของโครงงาน

          ขั้นตอนนี้ ควรเริ่มจากการค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม และศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น


2. กำหนดผลสำเร็จของโครงงาน

          เป็นการกำหนดสิ่งที่จะส่งมอบและเวลาในการส่งมอบให้ชัดเจน


3. แบ่งการดำเนินการออกเป็นกิจกรรมย่อย

          ในการพัฒนาโครงงานนั้น ต้องแบ่งการทำงานออกเป็นกิจกรรมย่อยให้ชัดเจน เช่น ขั้นวางแผน , ขั้นการสำรวจ , ขั้นศึกษาเทคนิคที่เกี่ยวข้อง , ขั้นพัฒนาโปรแกรม , ขั้นการทดสอบและปรับปรุง และ ขั้นจัดทำเอกสาร เป็นต้น


4. กำหนดขั้นตอนก่อนหลังของแต่ละกิจกรรม

          เป็นการนำขั้นตอนต่างๆ ในข้อที่ 3 มาจัดลำดับความสำคัญ แล้วเรียงลำดับก่อนหลัง เพื่อให้สามารถทำความเข้าใจได้ง่าย โดยอาจเขียนเป็นแผนภูมิก็ได้ เช่นกิจกรรม

          นักเรียนทำข้อเสนอโครงงาน โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ท้ายบทเรียน

อ้างอิง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, “เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)”, โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 หน้า 76-84

Comments are closed.