การทำซ้ำ

2
3880

          การแก้ปัญหาอาจต้องมีการทำงานลักษณะเดียวกันซ้ำหลายรอบ ในหัวข้อนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้รูปแบบการทำซ้ำในรายการและการทำซ้ำด้วยเงื่อนไขการทำซ้ำในรายการ

          การทำซ้ำในรายการจะต้องพิจารณาข้อมูลในรายการจนครบทุกตัว ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการเขียนขั้นตอนวิธีเพื่อพิจารณาข้อมูลจนครบทุกตัว

ตัวอย่างสถานการณ์

          สถานการณ์

          ถ้านักเรียนมีเงิน X บาท และมีรายการราคาสินค้า A ให้นักเรียนเขียนขั้นตอนวิธีนับจำนวนสินค้าที่มาราคาไม่เกิน X บาท

          การเขียนขั้นตอนวิธี

          ขั้นตอนวิธี : หาจำนวนสินค้าที่มีราคาไม่เกิน X บาท

          ข้อมูลเข้า : ราคาสินค้าในรายการ A

          ข้อมูลออก : จำนวนสินค้าที่มีราคาไม่เกิน X บาท

          1) ให้ตัวแปร count 0

          2) พิจารณาข้อมูลราคาสินค้าในรายการ A ทีละจำนวนจนครบ

                    2.1) ให้ y แทนข้อมูลราคาสินค้าที่พิจารณาอยู่

                    2.2) ถ้า y น้อยกว่าหรือเท่ากับ X แล้ว

                          ให้ count count+1

          3) คือค่าจำนวนสินค้าเท่ากับ countการทำซ้ำด้วยเงื่อนไข

          การทำซ้ำด้วยเงื่อนไข เป็นการทำซ้ำในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง ตามที่มีการกำหนดไว้

ตัวอย่างสถานการณ์

          สถานการณ์

          ถ้าต้องการประมาณค่าของรากที่สองของ 10 ที่เป็นเลขทศนิยม 3 ตำแหน่ง นักเรียนจะมีการเขียนขั้นตอนวิธีอย่างไร

          การเขียนขั้นตอนวิธี

          ขั้นตอนวิธี : ประมาณค่าของรากที่สองของ 10 ที่เป็นเลขทศนิยม 3 ตำแหน่ง

          ข้อมูลเข้า : –

          ข้อมูลออก : ค่าประมาณค่าของรากที่สองของ 10 ที่เป็นเลขทศนิยม 3 ตำแหน่ง

          1) ให้ X 0

          2) ให้ Y 0 (เก็บค่าประมาณที่ดีที่สุด)

          3) ทำซ้ำเมื่อ X<= 10

                    3.1) ถ้า |X2 – 10| < |Y2 – 10| แล้ว Y X

                    3.2) X X + 0.001

          4) คืนค่า Y และจบการทำงานกิจกรรม

          เกมทายเลข ครูเขียนเลขที่ต้องการไว้จำนวนหนึ่ง (เลขตั้งแต่ 1 – 100) นักเรียนสุ่มทายเลขที่ครูเลือก โดยครูใบ้คำตอบว่า ค่าน้อยเกินไป หรือ ค่ามากเกินไป หรือเป็นคำตอบที่ถูกต้อง เมื่อเล่นเกมจบแล้ว ให้นักเรียนเขียนขั้นตอนวิธีในการเล่นเกมนี้

อ้างอิง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, “เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)”, โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 หน้า 45

2 ความคิดเห็น

Comments are closed.