อัลกอริทึม (Algorithm)

3
13091

คือ กระบวนการแก้ปัญหาที่สามารถอธิบายออกมาเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน เช่น การนำเข้าข้อมูล แล้วจะได้ผลลัพธ์เช่นไร กระบวนการอัลกอริทึมนี้จะประกอบด้วย วิธีการเป็นขั้นตอนๆ และมีส่วนที่ต้องทำซ้ำ จนกระทั้งเสร็จสิ้นกระบวนการทำงาน

การนำอัลกอริทึมไปใช้ในการแก้ปัญหานั้น ไม่จำเป็นต้องใช้ในการเขียนโปรแกรมเท่านั้น แต่สามารถใช้ได้กับปัญหาอื่น ๆ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ซึ่งจำเป็นต้องวางเเผนอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนต่าง ๆ และสามารถตัดทอนขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนเกินความจะเป็น และเพิ่มเติมขั้นตอนใหม่เข้าไปได้


องค์ประกอบของการจัดทำอัลกอริทึม

1. การวิเคราะห์

2. การออกแบบ

3. การเขียนโปรแกรม

4. การทดสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม


อัลกอริทึมที่ดีควรมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. มีลำดับขั้นตอนทำงาน ก่อน-หลัง ชัดเจน

2. เข้าใจง่ายและไม่กำกวม

3. สามารถประมวลผลการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ได้

4. การทำงานของอัลกอริทึมจะต้องสิ้นสุด หลังจากดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด
ประโยชน์ของอัลกอริทึม (Algorithm)

          คือ ทำให้ไม่สับสนกับวิธีดำเนินงาน เพราะทุกอย่างจะถูกจัดเรียงเป็นขั้นตอนมีวิธีการและทางเลือกไว้ให้ เมื่อนำมาใช้จะทำให้การทำงานสำเร็จอย่างรวดเร็ว ทำให้ปัญหาลดลงหรือสามารถค้นหาต้นเหตุของปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากกระบวนการถูกแยกแยะกิจกรรม ขั้นตอน และความสัมพันธ์ ออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน


การออกแบบอัลกอริทึมที่ดี ช่วยให้เราทำงานได้สำเร็จในชีวิตประจำวัน เราสามารถใช้อัลกอริทึมในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้มากมาย
อ้างอิง

บทเรียนออนไลน์ “อัลกอริทึม คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร การเขียนโปรแกรม”  จาก www.mindphp.com สืบค้นเมื่อ 27 สิงหาคม 2562

อัลกอริทึมและเหตุผลเชิงตรรกะ จาก https://dltv.ac.th/teachplan/episode/17265 สืบค้นเมื่อ 27 สิงหาคม 2562

Comments are closed.