ประโยชน์และโทษในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1
2286

การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศมีทั้งคุณและโทษ นักเรียนต้องศึกษาเพื่อใช้งานได้อย่างรู้เท่าทัน และสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยในสังคมปัจจุบัน นอกจากนนี้ยังต้องสามารถเลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์และมีจริยธรรม

เทคโนโลยี คือ การประยุกต์เอาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เช่น คอมพิวเตอร์ การสื่อสาร โทรคมนาคมตลอดจนการศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในกิจการต่าง ๆ เช่น ด้านการแพทย์ การศึกษา การค้า  และอุตสาหกรรม

สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ดังนั้น เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงหมายถึง เครื่องหมายหรือวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม ประมวลผลเก็บรักษา และเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศ


ตัวอย่างการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ


ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ช่วยให้ติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างสะดวกรวดเร็ว โดยใช้โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์หรือในรูปของสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

2. รับข้อข่าวสารข้อมูลได้มากมายและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เช่น การบริการข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต การสืบค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

3. ช่วยในการจัดระบบข่าวสารจำนวนมหาศาล ซึ่งผลิตออกมาในแต่ละวัน

4. สามารถเพิ่มช่องทางเลือกในการรับรู้ข่าวสารของประชาชนให้มากขึ้น

5. ช่วยทำให้การผลิตในอุตสาหกรรมดีขึ้น  ระบบการผลิตสินค้าในปัจจุบันเป็นระบบที่ต้องการผลิตสินค้าจำนวนมาก และมีคุณภาพมาตรฐาน


          ปัจจุบันเราอยู่ในยุคที่มีเทคโนโลยีดิจิทัลมากมาย มีเครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยให้ทำงานได้สะดวกขึ้น
อุปกรณ์หลายชนิดเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ ทำให้สื่อสารข้อมูลและค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น
แต่ถ้าใช้อย่างไม่เหมาะสมจะทำให้เกิดผลกระทบหลายด้าน เช่น

ด้านการเรียน การใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ โดยแบ่งเวลาไม่เหมาะสมอาจทำให้ไม่มีเวลาทบทวนวิชาอื่น ๆ หรือศึกษาเนื้อหาอื่น ๆ นอกจากนี้การค้นหาข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หากไม่พิจารณาให้รอบคอบอาจได้เนื้อหาที่ไม่ถูกต้อง

ด้านสุขภาพ การมองหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานอาจทำให้สายตาผิดปกติ รวมทั้งการนั่งที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยได้

ด้านสังคม การสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งทำได้ง่ายขึ้น อาจทำให้มีบุคคลที่ไม่หวังดี
หรือมิจฉาชีพเข้ามาหลอกลวงได้


คำถามชวนคิด

นักเรียนบอกเทคโนโลยีที่ทำให้การเรียนของนักเรียนดีขึ้น พร้อมทั้งอธิบายว่าเทคโนโลยีเหล่านั้นทำให้การเรียนของนักเรียนดีขึ้นอย่างไร
อ้างอิง

ปรานิสา ทองอ่อน “ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ” สืบค้นจาก  http://www.seekan.ac.th/it_com/lesson_03_1.html เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563

1 ความคิดเห็น

  1. […] หน่วยที่ 2 เขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟแวร์หรือสื่อและตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม5. การเขียนโปรแกรมลำดับคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน6. การทำงานของโปรแกรมแบบทำซ้ำ7. การตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมหน่วยที่ 3 ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้8. การใช้งานอินเทอร์เน็ต9. การสืบค้นข้อมูลหน่วยที่ 4 รวบรวม ประมวลผลและนำเสนอข้อมูล10. การรวบรวมข้อมูล11. การประมวลผลข้อมูล12. การนำเสนอข้อมูล13. การใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงานในชั้นเรียนหน่วยที่5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย14. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย15. การรู้เท่าทันสื่อ16. ประโยชน์และโทษในการใช้เทคโนโลยีส… […]

Comments are closed.