วิทยาการคำนวณ ป.3

0
5662

หน่วยที่ 1 อัลกอริทึมกับการแก้ปัญหา
บทที่ 1 อัลกอริทึมเบื้องต้น
บทที่ 2 การเขียนอัลกอริทึมด้วยข้อความ
บทที่ 3 การเขียนอัลกอริทึมด้วยการวาดภาพ
บทที่ 4 การแก้ปัญหาอย่างง่าย

หน่วยที่ 2 เขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟแวร์หรือสื่อและตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม
บทที่ 5 การเขียนโปรแกรมลำดับคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
บทที่ 6 การทำงานของโปรแกรมแบบทำซ้ำ
บทที่ 7 การตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม

หน่วยที่ 3 ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้
บทที่ 8 การใช้งานอินเทอร์เน็ต
บทที่ 9 การสืบค้นข้อมูล

หน่วยที่ 4 รวบรวม ประมวลผลและนำเสนอข้อมูล
บทที่ 10 การรวบรวมข้อมูล
บทที่ 11 การประมวลผลข้อมูล
บทที่ 12 การนำเสนอข้อมูล
บทที่ 13 การใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงานในชั้นเรียน

หน่วยที่5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
บทที่ 14 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
บทที่ 15 การรู้เท่าทันสื่อ
บทที่ 16 ประโยชน์และโทษในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ