การตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม

0
459

         การเขียนโปรแกรมที่มีเงื่อนไขซ้อนกัน ทำให้สามารถแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนมากขึ้นได้ ซึ่งโปรแกรมที่มีเงื่อนไขจำทำตามลำดับคำสั่งที่แตกต่างกันและได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน เพื่อให้โปรแกรมทำงงานได้อย่างถูกต้อง ต้องตรวจสอบว่ามีเงื่อนไขใดบ้าง แล้วเขียนโปรแกรมให้ครอบคลุมทุกเงื่อนไข หากผลลัพธ์ของโปรแกรมไม่เป็นไปตามที่ต้องการ ให้ตรวจสอบการทำงานทีละคำสั่ง เพื่อหาข้อผิดพลาดและแก้ไขโปรแกรมให้ถูกต้อง

สถานการณ์ตัวอย่าง

การทำกิจวัตรประจำวันของนักเรียนให้นักเรียนหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมการทำกิจวัตรประจำวันของนักเรียนคนนี้

จากการตรวจสอบหาข้อผิดพลาด จากโปรแกรมกิจวัตรประจำวันนี้จะเห็นข้อผิดพลาดของโปรแกรม คือ ควรจะอาบน้ำก่อนแต่งตัวและทานอาหาร


กิจกรรมฝึกทักษะ

ให้นักเรียนช่วยกันตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมสั่งการให้แมวเหมียวเดินทางกลับบ้านได้อย่างถูกต้อง

1.ให้นักเรียนตรวจสอบว่าแมวเหมียวสามารถเดินทางกลับถึงบ้านได้หรือไม่
ลำดับคำสั่งไหนที่ผิด…………………………………….

2.ถ้าไม่ถูกต้องให้นักเรียนเรียงลำดับคำสั่งใหม่ให้ถูกต้อง
ลำดับคำสั่งที่ถูกต้อง………………………………………


การตรวจสอบคำสั่งขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม

การตรวจสอบข้อผิดพลาดของคำสั่ง

สรุปกิจกรรม

          ในการเขียนชุดคำสั่งหรือโปรแกรมอาจมีข้อผิดพลาดได้ ดังนั้น จึงควรตรวจสอบคำสั่งทั้งหมดว่าเขียนถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามลำดับที่ต้องการหรือไม่ แล้วจึงแก้ไขให้ถูกต้องอ้างอิง

DIGITAL KIDS วิทยาการคำนวณ ป.2 หน่วย 2 เรื่อง เขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์และสื่อและตรวจสอบหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม