โปรแกรมตารางคำนวณ Google Sheets

0
2107

หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐาน
1 พื้นฐานของโปรแกรม Google Sheets

หน่วยที่ 2 ประเภทและชนิดของข้อมูล
2 การป้อนข้อมูลและการแก้ไขข้อมูล
3 การจัดรูปแบบชนิดของข้อมูล

หน่วยที่ 3 การคำนวณ
4 การคำนวณอย่างง่าย
5 การคำนวณด้วยสูตรสำเร็จ

หน่วยที่ 4 การสร้างฐานข้อมูล
6 การจัดการฐานข้อมูล

หน่วยที่ 5 การสร้างแผนภูมิ
7 การสร้างแผนภูมิ