วิทยาการคำนวณ ม.3

0
2817

หน่วยที่ 1 การพัฒนาแอปพลิเคชัน
1 การพัฒนาแอปพลิเคชัน
2 การวางแผนการพัฒนาและการติดตามความก้ามหน้า
3 การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย MIT App Inventor
4 การประยุกต์ใช้ MIT App Inventor สร้างงาน
5 สร้างส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (GUI)

หน่วยที่ 2 การประมวลผลข้อมูล
6 การประมวลผลสารสนเทศด้วย Python
7 การประมวลผลข้อมูล

หน่วยที่ 3 อินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง
8 IoT ในชีวิตประจำวัน

หน่วยที่ 4 การใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน
9 การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
10 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
11 กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และลิขสิทธิ์