เทคโนโลยีดิจิทัล ป.1

0
1054

หน่วยที่ 1 ข้อมูลสารสนเทศ
1. เรียนรู้ข้อมูล
2. เรียนรู้แหล่งข้อมูล

หน่วยที่ 2 รู้จักคอมพิวเตอร์
3. รู้จักคอมพิวเตอร์
4. ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
5. การใช้งานคอมพิวเตอร์

หน่วยที่ 3 สนุกกับเม้าส์และแป้นพิมพ์
6. สนุกกับเม้าส์
7. สนุกกับแป้นพิมพ์
8. การใช้งานโปรแกรม Notepad

หน่วยที่ 4 โปรแกรม Paint น่ารู้
9. รู้จักโปรแกรม Paint
10. ประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Paint