การออกแบบและเทคโนโลยี ม.1

0
2662

หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีรอบตัว
1 ความหมายของเทคโนโลยี
2 ประโยชน์ของเทคโนโลยี

หน่วยที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
3 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

หน่วยที่ 3 ระบบของเทคโนโลยี
4 ระบบทางเทคโนโลยี

หน่วยที่ 4 การออกแบบเชิงวิศวกรรม
5 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

หน่วยที่ 5 กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
6 วัสดุในชีวิตประจำวัน
7 เครื่องมือช่างพื้นฐาน
8 กลไก
9 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์