วิทยาการคำนวณ ม.2

0
3413

หน่วยที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณ
1 แนวคิดเชิงคำนวณ

หน่วยที่ 2 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
2 ทบทวน Scratch
3 ประยุกต์ใช้ Scratch สร้างงาน
4 ตัวดำเนินการบูลีน
5 การวนซ้ำด้วยคำสั่ง while
6 เงื่อนไขทางเลือก if-elif-else
7 ฟังก์ชัน

หน่วยที่ 3 ระบบคอมพิวเตอร์
8 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
9 ซอฟต์แวร์ประยุกต์

หน่วยที่ 4 เทคโนโลยีการสื่อสาร
10 เทคโนโลยีการสื่อสาร
11 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ