การวนซ้ำด้วยคำสั่ง while

0
590

คำสั่ง while คือคำสั่งให้โปรแกรมทำงานวนซ้ำชุดคำสั่งเดิม โดยจะเหมาะสมกับกรณีการวนซ้ำที่ไม่ทราบจำนวนรอบ หรือจำนวนครั้งของการวนซ้ำที่แน่นอน มีรูปแบบการใช้งานดังนี้

การทำงานของคำสั่ง while คือ ถ้า เงื่อนไขทางเลือก เป็นจริง ชุดคำสั่ง จะถูกเรียกให้ทำงานเป็นจำนวนหนึ่งครั้ง แล้วจะวนกลับไปตรวจสอบ เงื่อนไขทางเลือก อีกจนกว่า เงื่อนไขทางเลือก จะเป็นเท็จ แล้วจึงจะออกจากการวนซ้ำและไปทำงานในคำสั่งถัดไป


ทดลองเขียนโปรแกรม

1. เปิดโปรแกรม JetBrains-PyCharm-Edu ขึ้นมา


2. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้

บรรทัดที่ 1        x = int(input(‘ป้อนจำนวนเต็มบวก หรือป้อนเลข 0 ถ้าไม่ต้องป้อนข้อมูลตัวต่อไป’))

บรรทัดที่ 2        sum = 0

บรรทัดที่ 3        max = 0

บรรทัดที่ 4        n = 0

บรรทัดที่ 5        while x > 0:

บรรทัดที่ 6           n = n+1

บรรทัดที่ 7           sum = sum+x

บรรทัดที่ 8            if (x > max):

บรรทัดที่ 9                max = x

บรรทัดที่ 10          x = int(input(‘ป้อนจำนวนเต็มบวก หรือป้อนเลข 0 ถ้าไม่ต้องป้อนข้อมูลตัวต่อไป’))

บรรทัดที่ 11      if n > 0:

บรรทัดที่ 12         print(‘ผลรวม’,sum,’และค่ามากที่สุด’,max)


3. จะได้ผลลัพธ์ดังภาพ


อธิบายโปรแกรม

บรรทัดที่ 1 เป็นการรับข้อมูลจำนวนเต็มบวกแล้วเก็บไว้ในตัวแปร x

บรรทัดที่ 2-4 เป็นการประกาศค่าตัวแปรเพื่อเก็บข้อมูล

บรรทัดที่ 5-9 เป็นคำสั่ง while

บรรทัดที่ 10 เป็นการเก็บข้อมูลจำนวนเต็มบวกแล้วเก็บไว้ในตัวแปร x

บรรทัดที่ 11-12 ถ้ามีข้อมูลตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไปให้พิมพ์ผลลลัพธ์ออกมาอ้างอิง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, “เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)”, โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562 หน้า 32