วิทยาการคำนวณ ม.1

0
3495

หน่วยที่ 1 นามธรรมกับการแก้ปัญหา
1 แนวคิดเชิงนามธรรม
2 ขั้นตอนการแก้ปัญหา
3 รหัสลำลองและผังงาน
4 ภาษาโปรแกรม

หน่วยที่ 2 เขียนโปรแกรมเบื้องต้น
5 ภาษาไพทอน
6 การทำงานแบบวนซ้ำและมีทางเลือก

หน่วยที่ 3 จัดการกับข้อมูล
7 ข้อมูล
8 ซอฟต์แวร์จัดการข้อมูล

หน่วยที่ 4 ใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย
9 ภัยคุกคามจากเทคโนโลยี
10 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ