ซอฟต์แวร์จัดการข้อมูล

0
1924

ปัจจุบันมีผู้ให้บริการซอฟต์แวร์บนคราวด์ (Cloud-Based Service) จำนวนมาก ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก เราสามารถใช้ซอฟต์แวร์เหล่านี้เป็นเครื่องมือในการจัดการกับข้อมูลได้ นอกจากนี้ซอฟต์แวร์บนคราวด์ยังสามารถแบ่งปันหรือทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อีกด้วย ตัวอย่างบริการซอฟต์แวร์บนคราวด์ ได้แก่

1. ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ (Word Processor) ใช้สำหรับสร้าง แก้ไข และจัดรูปแบบเอกสาร โดยทำงานร่วมกันผ่านอินเตอร์เน็ต เช่น Google Docs และ Microsoft Words ในชุด Office 365


2. ซอฟต์แวร์สร้างฟอร์ม (Form) ใช้สำหรับสร้างแบบสำรวจ/แบบสอบถาม เพื่อรวบรวมข้อมูล โดยคำถามที่กำหนดในแบบสำรวจแจเป็นได้ทั้งคำถามปลายปิดและปลายเปิด ซึ่งเมื่อสร้างแบบสอบถามเสร็จแล้ว สามารถนำ URL ไปให้ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอบแบบสอบถามแบบออนไลน์ได้เลย


3. ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน (Spreadsheet) ใช้สำหรับสร้าง และแก้ไขตารางทำงาน รวมถึงการประมวลผลข้อมูลในตาราง คำสั่งในการประมวลผล เช่น การหาค่าเฉลี่ย การหาค่าความถี่ เป็นต้น รวมถึงการสร้างงานนำเสนอให้เข้าใจง่ายโดยทำเป็นแผนภูมิ ตัวอย่างของซอฟต์แวร์ตารางทำงาน เช่น Google Sheets และ Microsoft Excel ในชุด Office 365


4. ซอฟต์แวร์นำเสนอ (Presentation) ใช้สำหรับสร้างและแก้ไข ตกแต่งแฟ้มงานนำเสนอ โดยสามารถใส่ตาราง แผนภูมิ รูปภาพ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ ตัวอย่างของซอฟต์แวร์ตารางทำงาน เช่น Google Slides และ Microsoft PowerPoint ในชุด Office 365


ปัจจุบันมีบริการเก็บไฟล์ข้อมูลบนคราวด์ โดยให้บริการแบบไม่มีค่าใช้จ่ายเมื่อใช้งานพื้นที่เก็บข้อมูลในปริมาณไม่มากนัก ตัวอย่างของผู้ให้บริการเก็บไฟล์ข้อมูลบนคราวด์ เช่น Google Drive , One Drive , iCloud และ Dropboxกิจกรรม

            ให้นักเรียนสืบค้นกระบวกการทำงาน วิธีการใช้งาน ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ, ซอฟต์แวร์สร้างฟอร์ม, ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน, ซอฟต์แวร์นำเสนอ และบริการเก็บไฟล์ข้อมูลบนคราวด์ พร้อมทั้งสร้างคู่มือการใช้งานฉบับที่นักเรียนเข้าใจ