วิทยาการคำนวณ ป.4

0
5053

หน่วยที่ 1 การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา
1. อัลกอริทึม
2. การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา
3. การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน

หน่วยที่ 2 การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย
4. การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
5. การเขียนโปรแกรมโดยใช้ Scratch
6. บล็อกคำสั่งน่ารู้

หน่วยที่ 3 การใช้อินเทอร์เน็ต
7. การใช้งานอินเทอร์เน็ต
8. รูปแบบการให้บริการทางอินเทอร์เน็ต
9. ข้อควรปฏิบัติในการใช้อินเทอร์เน็ต

หน่วยที่ 4 การนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ
9. ขั้นตอนการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ
10. ลักษณะของสารสนเทศที่นำเสนอ
11. การใช้ซอฟแวร์เพื่อการนำเสนอ

หน่วยที่ 5 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
12. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
13. การปกป้องข้อมูลส่วนตัว