วิทยาการคำนวณ ป.4

0
940

หน่วยที่ 1 การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา
1. อัลกอริทึม
2. การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา
3. การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน

หน่วยที่ 2 การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย
4. การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

หน่วยที่ 3 การใช้อินเทอร์เน็ต
5. การใช้งานอินเทอร์เน็ต
6. รูปแบบการให้บริการทางอินเทอร์เน็ต
7. ข้อควรปฏิบัติในการใช้อินเทอร์เน็ต

หน่วยที่ 4 การนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ
8. ขั้นตอนการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ
9. ลักษณะของสารสนเทศที่นำเสนอ
10. การใช้ซอฟแวร์เพื่อการนำเสนอ

หน่วยที่ 5 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
11. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
12. การปกป้องข้อมูลส่วนตัว