การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา

0
1654

การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ไขปัญหา

          คือ การแก้ไขปัญหาโดยการนำกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขมาใช้พิจารณา โดยจะใช้เหตุผลหรือใช้ประสบการณ์ มาอธิบายวิธีการแก้ไขปัญหาโดยคาดหวังว่าจะได้ผลลัพธ์ตามที่คาดการณ์ไว้

ทำไมต้องคิดแก้ปัญหาอย่างมีตรรกะ

  • เพราะทำให้เกิดโอกาสผิดพลาดน้อย
  • เพราะเมื่อเกิดความเคยชินกับการคิดอย่างมีตรรกะ จะทำให้ไม่เชื่อเรื่องอะไรง่ายๆ
  • เพราะจะทำให้ความคิดที่นำเสนอได้รับการยอมรับจากผู้อื่นมากขึ้น เนื่องจากฟังดูแล้วมีเหตุมีผลเหมาะสม

สถานการณ์ตัวอย่าง

ร้านนมแห่งหนึ่ง มีโปรโมชั่นพิเศษ นักเรียนสามารถนำขวดนมเปล่า 3 ขวดมาแลกนมขวดใหม่ไปดื่มได้ 1 ขวดทันที ถ้านักเรียนมีเงินจำนวนจำกัดสามารถซื้อนมได้เพียง 9 ขวดเท่านั้น ถามว่านักเรียนจะได้ดื่มนมทั้งหมดกี่ขวด (รวมที่นำไปแลกฟรีด้วย)

ดังนั้น

          นักเรียนจะได้ดื่มนมทั้งหมด………ขวด โดยจำนวนขวดทั้งหมด มาจากการซื้อ………ขวด แลกฟรี………ขวด

สรุปได้ว่า

          นักเรียนซื้อนม………ขวด และนักเรียนแลกนมฟรี………ขวด เพราะฉะนั้นนักเรียนได้ดื่มนมทั้งหมด………ขวดอ้างอิง

ขั้นตอนการคิดและ การแก้ปัญหาเชิงตรรกะ (Logical thinking and problem solving) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา