7 เครื่องมือ แบบทดสอบการประเมินออนไลน์

0
8049

1️.Blooket


          Blooket คือ สื่อเว็บไซต์สำหรับสร้างเกมเพิ่มความสนุกในการจัดการเรียนการสอน โดยสามารถสร้างข้อคำถามและสามารถเลือกโหมดในการเล่นเกมได้ เมื่อสร้างเสร็จแล้วสามารถเลือกรูปแบบของเกมได้ โดยแต่ละรูปแบบนั้นเมื่อนักเรียนกรอกรหัส (Code) ของห้องไปแล้วจะตั้งชื่อและเลือกตัวละคร โดยสามารถเลือกรูปสัตว์ประจำตัวได้

https://www.blooket.com

2️.Formative


          Formative เป็นเว็บไซต์ที่ใช้ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของผลการเรียนผู้เรียนรายบุคคล ทำให้ผู้สอนสามารถติดตามข้อมูลการเรียนของผู้เรียนแต่ละคนได้อย่างเป็นปัจจุบัน สามารถเห็นข้อมูลผู้เรียนกลุ่มเก่ง ปานกลาง และกลุ่มอ่อน ทำให้สามารถปรับการสอนตามความจำเป็นได้อย่างเหมาะสม ให้ข้อเสนอแนะในการเรียนสำหรับผู้เรียนแต่ละคนได้ทั้งรูปแบบข้อความ เสียง รูปภาพ รวมทั้งวิดีโอคอลส่วนบุคคล ซึ่งถือเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ใช้งานได้บนทุกอุปกรณ์ สามารถวัดความเข้าใจของผู้เรียนได้ทั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุ่มโดยสามารถเลือกรูปแบบกิจกรรมคำถามได้ต่อเนื่องหลายรูปแบบ เช่น เสียง วิดีโอ ข้อความ รูปภาพ ภาพวาด การอัปโหลด เป็นต้น สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับ Google Classroom, Clever, Microsoft, Canvas และอีกหลายระบบการเรียนออนไลน์

https://en-gb.formative.com

3.️Gimkit


          Gimkit คือเว็บแอปพลิเคชันสำหรับเปลี่ยนชุดคำถาม ให้กลายเป็นเกม Live ทดสอบความเข้าใจของผู้เรียน ผ่านรูปแบบคำถาม Multiple choice และ Text ซึ่งถ้าตอบถูกจะได้รับเงินรางวัลเพื่อนำไปซื้อสิทธิพิเศษเพิ่มเติม เพิ่มความน่าสนใจให้กับห้องเรียนด้วยระบบสะสมเหรียญและค่าประสบการณ์ที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้สึกอยากมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น

https://www.gimkit.com

4️. Kahoot


          Kahoot เป็นเกมการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย ค าถามปรนัย เช่นการตอบค าถาม การอภิปราย หรือการสำรวจ คำถามจะแสดงที่จอหน้าชั้นเรียนและให้นักเรียนตอบค าถามบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของตนเอง เช่น คอมพิวเตอร์ มือถือ หรือไอแพด

https://kahoot.com

5️.Quizalize


          Quizalize เว็บแอปสำหรับการสร้างชุดคำถาม ในรูปแบบเกม สามารถสร้างคำถามได้มากถึง 9 รูปแบบ ผ่านรูปแบบเกมซึ่งมีให้เลือก 4 รูปแบบ เพียงแค่ส่งรหัส (Code) หรือแชร์ลิงก์ (URL) ให้ผู้เรียนก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้แบบไม่ต้องลงทะเบียน อีกทั้งยังสามารถมอบหมายชุดคำถามเป็นแบบทดสอบ หรือการบ้าน พร้อมการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ได้ทันที ซึ่งจะช่วยทำให้ผู้สอนและผู้เรียนสามารถติดตามผลการเรียนรู้หรือพัฒนาการผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง

https://www.quizalize.com

6️.Quizizz


          เป็นเว็บไซต์หนึ่งที่ ช่วยสร้าง แบบทดสอบออนไลน์ e-Testing ได้ฟรี ผู้เรียนทำแบบทดสอบผ่าน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Notebook Tablet SmartPhone ที่เชื่อมต่อระบบ Internet ผู้เรียนทราบผลการสอบทันที และผู้สอน ได้รับ รายงาน (Report) ผลการสอบและบันทึกลงเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

https://quizizz.com

7️.Socrative


          Socrative คือเว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างแบบทดสอบเพื่อประเมินประเมินความรู้ความเข้าใจหรือสำรวจความคิดเห็นของผู้เรียนแบบออนไลน์ที่นอกจากจะสามารถสร้างคำถามได้แล้ว ผู้สอนยังสามารถใช้งานตัวเลือกต่างๆ ที่มีบนระบบ เช่นการจับเวลา การสลับข้อคำถาม เพื่อสร้างความท้าทายและความรู้สึกอยากมีส่วนร่วมให้กับผู้เรียนได้ ซึ่งผู้สอนสามารถดูผลคำตอบทั้งหมดได้แบบ Real-time

https://www.socrative.com