การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3

0
2341

หน่วยที่ 1 ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น
1 เครือข่ายไร้สาย
2 รถยนต์ไฟฟ้า
3 การจัดการโลจิสติกส์

หน่วยที่ 2 กรอบของปัญหา
4 การนำเทคโนโลยีมาแก้ปัญหา

หน่วยที่ 3 วิธีการแก้ปัญหา
5 การระบุปัญหา
6 การรวบรวมข้อมูลและการคัดเลือกแนวคิด
7 การออกแบบแนวคิด
8 การทดสอบและประเมินผล

หน่วยที่ 4 นำเสนอผลการแก้ปัญหา
9 การเขียนรายงาน
10 การนำเสนอ

หน่วยที่ 5 ใช้ความรู้เพื่อแก้ปัญหา
11 ทรัพย์สินทางปัญญา
12 การเพิ่มมูลค่าเทคโนโลยี