การรวบรวมข้อมูลและคัดเลือกแนวคิด

0
820

หลังจากได้กรอบของปัญหาแล้ว จะต้องกำหนดประเด็นในการรวบรวมข้อมูล โดยอาจใช้การตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็น ต้องรู้ในการหาแนวทางแก้ปัญหาเพื่อให้รวบรวมข้อมูลได้ตรงประเด็น และลดเวลาการหาข้อมูลที่ไม่จำเป็น

เมื่อกำหนดประเด็นเสร็จแล้วจึงทำการรวบรวมข้อมูลเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การระดมความคิด

การระดมความคิด จะเน้นไปที่การสร้างสรรค์แนวคิดต่างๆ อย่างมากมาย หลากหลาย การคิดแปลกใหม่ หรือคิดแตกต่างจากแนวคิดเดิมที่มีอยู่ อาจเป็นการคิดดัดแปลง ปรับปรุง หรือต่อยอดจากแนวคิดเดิมก็ได้

หลักของการระดมความคิดมีดังนี้ 

1. รับฟังทุกแนวคิดไม่ตัดสินว่าแนวคิดนั้นดีหรือไม่ดี ไม่สรุปโดยทันที

2. สนับสนุนแนวคิดแปลกใหม่

3. ต่อยอดแนวคิดผู้อื่นหากเห็นว่าแนวคิดนั้นดี

4. ไม่ออกนอกเรื่องไม่ยึดหัวข้อหรือประเด็นที่ตั้งไว้เป็นหลัก

5. เน้นจำนวนแนวคิดที่หลากหลายคิดออกมาให้มากที่สุด


อ้างอิง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี), พิมพ์ครั้งที่ 1, สถานที่พิมพ์ : โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว, ปีที่พิมพ์ 2563