วิทยาการคำนวณ ป.3

0
886

หน่วยที่ 1 อัลกอริทึมกับการแก้ปัญหา
1. อัลกอริทึมเบื้องต้
2. การเขียนอัลกอริทึมด้วยภาษาธรรมชาติ
3. การเขียนอัลกอริทึมด้วยการวาดภาพ
4. การแก้ปัญหาอย่างง่าย

หน่วยที่ 2 เขียนโปรแกรมอย่างง่ายและตรวจหาข้อผิดพลาด
4. การเขียนโปรแกรมลำดับคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
5. การทำงานของโปรแกรมแบบทำซ้ำ
6. การตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม

หน่วยที่ 3 ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้
7. การใช้งานอินเทอร์เน็ต
8. การสืบค้นข้อมูล


หน่วยที่ 4 รวบรวม ประมวลผลและนำเสนอข้อมูล

9. การรวบรวมข้อมูล
10. การประมวลผลข้อมูล
11. การนำเสนอข้อมูล
12. การใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงานในชั้นเรียน


หน่วยที่ 5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

13. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
14. การรู้เท่าทันสื่อ
15. ประโยชน์และโทษในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ