การแก้ปัญหาอย่างง่าย

0
1372

การแก้ปัญหาอย่างง่าย

ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ต้องพบกับปัญหามากมาย ปัญหาต่าง ๆ ที่นักเรียนพบนั้นหลายปัญหาสามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง เช่น การลืมสิ่งของที่จะนำ ไปโรงเรียน นักเรียนอาจแก้ปัญหานี้ได้ด้วยการเขียนข้อความเตือนไว้ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนก่อนจะออกจากบ้าน หรือบางปัญหานอกจากจะเกิดกับตัวเราแล้วยังส่งผลถึงผู้อื่นด้วย เช่น การเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทิ้งไว้แล้วลืมปิดหลังเลิกใช้งานเราอาจแก้ปัญหานี้ได้ด้วยวิธีการเขียนป้ายเตือนให้ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า

กิจกรรมรู้จักปัญหา
ในการดำเนินชีวิตประจำวันนักเรียนพบปัญหาอะไรบ้าง

ปัญหาใดเป็นปัญหาที่พบบ่อยที่สุด ปัญหาที่นักเรียนพบมีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง

ขั้นตอนการแก้ปัญหา

          1. การพิจารณาปัญหา คือการทำความเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด แล้วพิจารณาว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้าง เช่น ปัญหานี้เกิดจากอะไร ผลที่เกิดจากปัญหานี้คืออะไร ปัญหานี้มีผลต่อใครสิ่งที่ต้องการ แก้ไขคืออะไร

          2. การวางแผนแก้ปัญหา คือ การกำหนดขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหา และระยะเวลาที่ใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อให้ผู้แก้ปัญหาเข้าใจตรงกันและปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาอาจแสดงโดยการบอกเล่า เขียนเป็นข้อความ วาดภาพ หรือการใช้สัญลักษณ์


กิจกรรมฝึกทักษะ

ให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอเรื่อง ขวดไหนใครเค็ม แล้วตอบคำถามให้ถูกต้อง

จากคลิปวิดีโอเรื่อง ขวดไหนใครเค็ม ให้หาคำตอบว่าน้ำในขวด A-E มีขวดใดที่มีน้ำปลาผสมอยู่บ้างพร้อมทั้งเขียนแนวคิดในการหาคำตอบ


ตัวอย่างกิจกรรมการแก้ปัญหา

  1. เกม Cut the rope
    คลิกเพื่อเปิดเกม จากนั้นเขียนลำดับการตัดเชือกเพื่อให้กบกินลูกอมได้ครบทุกตัวในด่านที่กำหนดให้ต่อไปนี้

ลำดับการตัดเชือก ดังนี้…………………………………………………..


ลำดับการตัดเชือก ดังนี้ ………………………………………………….


2.เกมเตตริส (Tetris)

          เป็นเกมวางแผนแก้ปริศนา (Puzzle) โดยการจัดเรียงตัวบล็อกรูปทรงเหลี่ยมต่าง ๆ ที่หล่นลงมา ให้ซ้อนกันเป็นแถวได้อย่างพอดิบพอดี

ลิงค์เกม https://tetris.com/play-tetris#google_vignette

การแสดงขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาเกมเตตริส
1. ดูบล็อกที่กำลังเคลื่อนที่ลงมาว่ามีรูปแบบของบล็อกกี่หน่วย
2. ดูช่องว่างที่เหลือว่ามีกี่หน่วย และช่องว่างอยู่บริเวณใดบ้าง
3. เรียงลำดับความสำคัญของบล็อก โดยเติมเต็มบล็อกในหนึ่งแถว แถวนั้นจะหายไป

กิจกรรมฝึกทักษะ
ให้นักเรียนนำบล็อกสีที่กำหนดให้มาเรียงต่อกันให้ได้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พร้อมระบายสีตามสีบล็อกที่กำหนดให้อ้างอิง
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ) สำานักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำากัด

Plookpedia เกม “เตตริส” (Tetris) เปิดตัวเป็นครั้งแรก จากเว็บไซต์ https://www.trueplookpanya.com/blog/content/59119/-timhis-tim-entgam-ent- สืบค้นเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563