การออกแบบและเทคโนโลยี ม.2

0
2018

หน่วยที่ 1 แนวโน้มของเทคโนโลยี
1 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
2 การคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต

หน่วยที่ 2 กรอบของปัญหา
3 เทคโนโลยีในการจัดการสิ่งแวดล้อม
4 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
5 การรวบรวมข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา

หน่วยที่ 3 วิธีการแก้ปัญหา
6 แนวคิดหลักของการคิดเชิงออกแบบ
7 กระบวนการของการคิดเชิงออกแบบ

หน่วยที่ 4 นำเสนอผลการแก้ปัญหา
8 การวางแผนการแก้ปัญหา
9 การนำเสนอ

หน่วยที่ 5 ใช้ความรู้เพื่อแก้ปัญหา
10 วัสดุ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี
11 ชิ้นงานของฉัน