การนำเสนอ

0
826

ความหมายของการนำเสนอข้อมูล

การนำเสนอข้อมูล หมายถึง กระบวนการ วิธีการการสื่อสารเพื่อเสนอข้อมูล ความรู้ ความคิดเห็น หรือ ความต้องการไปสู่ผู้รับสาร โดยใช้เทคนิคหรือวิธีการต่างๆ อันจะทำให้บรรลุผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของการนำเสนอ


จุดมุ่งหมายในการนำเสนอ

1. เพื่อให้ผู้รับสาร รับทราบความคิดเห็นหรือความต้องการ 

2. เพื่อให้ผู้รับสารพิจารณาเรื่องใดเรื่อง

3. เพื่อให้ผู้รับสารได้รับความรู้จากข้อมูลที่นำเสนอ เช่น ในการฝึกอบรมหรือการสัมมนา ใช้ในการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานต่างๆ 

4. เพื่อให้ผู้รับสารเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง


การใช้ Google Slide เพื่อนำเสนอ

1. สมัครใช้งาน Gmail

2. เข้าเว็บไซต์ drive.google.com

3. การเริ่มสร้างงานนำเสนอ สามารถทำได้โดย คลิกที่ปุ่ม “New” เลือก “Google Slides”


4. การตั้งชื่องานนำเสนอ สามารถทำได้ตามภาพ5. การเลือกรูปแบบของงานนำเสนอ โดยเข้าไปที่เมนู “Slide” เลือก “Change theme…” แล้วเลือกรูปแบบที่ชอบ (ในที่นี้ขอเลือกเป็น Meterial)


6. การสร้างแผ่นงานเพิ่ม คลิกขวาที่แผ่นงาน แล้วเลือก “New Slide”


7. การคัดลอกแผ่นงานที่เราจัดไว้แล้ว คลิกขวาที่แผ่นงาน แล้วเลือก “Duplicate Slide”


8. การใช้งานแผงเครื่องมือหลัก

            (1) สร้าง Slide เพิ่ม

            (2) ย้อนกลับ

            (3) ยกเลิกการย้อนกลับ

            (4) สั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์

            (5) ล้างการตั้งค่า

            (6) ขยายหน้าจอ ลดขนาดหน้าจอ

            (7) ตัวเลือกการชี้

            (8) สร้างกล่องข้อความ

            (9) แทรกรูปภาพ

            (10) แทรกรูปร่าง

            (11) แทรกเส้น

            (12) แทรกภาพพื้นหลัง

            (13) จัดรูปแบบแผ่นงาน

            (14) เลือกรูปแบบแผ่นงาน

            (15) กำหนดการเคลื่อนไหว


9. การเรียกดูงานนำเสนอ สามารถคลิกได้ที่ปุ่ม “Present”