การวางแผนการแก้ปัญหา

0
602

หลังจากที่ได้ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาแล้ว ก่อนดำเนินการแก้ปัญหาหรือลงมือสร้างชิ้นงานตามที่ได้ออกแบบไว้ ต้องมีการวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อลดระยะเวลาในการทำงาน รวมไปถึงลดความผิดพลาดในการทำงานด้วย การวางแผนจะเริ่มจากการวิเคราะห์องค์ประกอบของงานที่จะต้องปฏิบัติว่าประกอบด้วยงานย่อยอะไรบ้าง จากนั้นเขียนเป็นกิจกรรมที่ต้องทำในแต่ละงาน การวางแผนการดำเนินงานสามารถทำได้หลายวิธี หลายรูปแบบ เช่น ผังงาน


ผังงาน (Flowchart) คือแผนภาพที่แสดงลำดับขั้นตอนของการทำงานโดยใช้ลูกศรและสัญลักษณ์แบบต่างๆ


หลักเกณฑ์ในการเขียนผังงาน

  1. มีทิศทางจากบนลงล่าง หรือจากซ้ายไปขวา
  2. หลีกเลี่ยงจุดตัด
  3. เขียนข้อความให้สั้น กะทัดรัดแต่ได้ใจความ


สัญลักษณ์ที่ใช้ในผังงาน


ลักษณะการเขียนผังงาน

  1. ทุกผังงานต้องมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด
  2. ทุกสัญลักษณ์ต้องมีลูกศรเชื่อมโยง
  3. เขียนผังงานจากบนลงล่าง หรือจากซ้ายไปขวา
  4. ไม่ควรมีเส้นเชื่อมโยงที่ตัดกัน หากจำเป็นต้องตัดกันควรใช้จุดเชื่อมโยง


ตัวอย่างผังงาน