การโปรแกรมและประยุกต์ใช้ IPST-MicroBOX

0
1757


หน่วยที่ 1 การเตรียมความพร้อมเบื้องต้น
1 พื้นฐานไมโครคอนโทรลเลอร์

หน่วยที่ 2 ใช้งานอุปกรณ์รับข้อมูลและแสดงผล
2 เขียนโปรแกรมควบคุมหลอดไฟ LED
3 เขียนโปรแกรมคำสั่งทำซ้ำและโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข

หน่วยที่ 3 การเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับพอร์ตไมโครคอนโทรลเลอร์
4 การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ
5 เขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ

หน่วยที่ 4 สร้างหุ่นยนต์อย่างง่าย
6 การประกอบหุ่นยนต์
7 เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์
8 เซ็นเซอร์ควบคุมการเคลื่อนที่

หน่วยที่ 5 สร้างโครงงานโดยใช้ชุดสมองกล IPST-MicroBOX
9 การทำโครงงาน