การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ

0
551

ในบทเรียนนี้ นักเรียนจะได้ทดลองใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ที่สามารถนำมาเชื่อมต่อกับพอร์ตเอาต์พุตดิจิทัล เพื่อเป็นพื้นฐานการนำไปประยุกต์สร้างงานจริง


ทดลองใช้งานหลอดไฟ ZX-LED

ทดลองใช้หลอดไฟ ZX-LED จำนวน 2 หลอดเชื่อมต่อกับบอร์ด IPST-WiFi เพื่อเขียนโปรแกรมควบคุมการติดดับของหลอดไฟ

1. นำหลอดไฟ ZX-LED หลอดที่ 1 ต่อเข้ากับพอร์ตเอาต์พุตดิจิทัล 19 และ ZX-LED หลอดที่ 2 ต่อเข้ากับพอร์ตเอาต์พุตดิจิทัล 23

2. เขียนโปรแกรมควบคุมดังนี้


3. จะเห็นว่าหลอด ZX-LED ติดและดับสลับกัน


ชวนคิด : ให้นักเรียนนำหลอด ZX-LED มาต่อเพิ่มให้เป็น 3 หลอด และเขียนโปรแกรมให้หลอดติดดับสลับกันทั้ง 3 หลอด


ทดลองใช้งานหลอดไฟ ZX-RGB12R

ทดลองใช้งาน ZX-RGB12R เชื่อมต่อกับบอร์ด IPST-WiFi เพื่อเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงาน

1. นำ ZX-RGB12R ต่อเข้ากับพอร์ตเอาต์พุตดิจิทัล 19 ของบอร์ด IPST-WiFi

2. เปิดโปรแกรม microBlock IDE ขึ้นมา คลิกที่ปุ่ม Extension


3. ติดตั้ง Extension ชื่อ NeoPixel โดยคลิกที่ Install


4. จะได้หมวดหมู่คำสั่ง NeoPixel มาให้ใช้งาน


5. ทดลองเขียนโปรแกรมควบคุมดังนี้


6. จากโค้ดโปรแกรมในข้อที่ 5. นักเรียนจะเห็นว่า ZX-RGB12R มีไฟสีแดงติดขึ้นมา

7. ทดลองเขียนโปรแกรมควบคุมเพิ่มเติมดังนี้


8. จากโค้ดโปรแกรมในข้อที่ 7. นักเรียนจะเห็นว่า ZX-RGB12R มีไฟสีแดงติดขึ้นมาสลับกับไฟสีเขียว


ชวนคิด : ถ้านักเรียนต้องการทำให้ไฟสีแดงสลับกับสีเขียวและสีน้ำเงิน นักเรียนจะต้องเขียนโค้ดเพิ่มเติมอย่างไร

ข้อควรรู้ : rgb(255, 255, 255) ตัวเลขแต่ละตัวจะแทนค่าความเข้มของสีแดง, สีเขียว,และสีน้ำเงินตามลำดับ โดยจะแสดงค่าในระบบเลขฐานสิบ (decimal) ตั้งแต่ 0 ถึง 255 เช่น rgb(0, 0, 0) หมายถึงสีดำ และ rgb(255, 255, 255) หมายถึงสีขาว


ตัวอย่างโปรแกรมไฟวิ่ง

ทดลองสร้างโปรแกรมเพื่อควบคุม ZX-RGB12R ให้มีไฟวิ่งไปรอบๆ มีขั้นตอนการทำดังนี้

1. เขียนโปรแกรมควบคุมดังนี้


2. สร้างตัวแปร โดยไปที่ Variables คลิกที่ Create variable… แล้วตั้งชื่อตัวแปร เช่น i คลิกที่ปุ่ม OK


3. นำ set i to 1 ไปใส่ใน forever แล้วเปลี่ยนค่า 1 เป็น 0


4. นำ repeat while มาต่อ set i to 0 เปลี่ยนค่า while เป็น until


5. นำ 5 = 5 ใน Operators มาต่อ repeat until


6. นำตัวแปร i มาใส่แทน 5


7. เขียนโปรแกรมควบคุมเพิ่มเติมดังนี้ โดยในส่วน NeoPixel number ชุดแรก เลือกสีตามต้องการ และชุดที่ 2 เลือกเป็นสีดำ


8. จะได้โค้ดทั้งหมดดังนี้


9. นำโค้ดอัปโหลดเข้าบอร์ด IPST-WiFi


ชวนคิด : ถ้านักเรียนต้องการทำให้ไฟที่วิ่งไปเป็นสีแดง และทิ้งส่วนที่วิ่งผ่านไปแล้วเป็นสีเขียว นักเรียนต้องแก้ไขโค้ดอย่างไร