การรวบรวมข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา

0
391

เมื่อได้กรอบของปัญหาที่ต้องการจะแก้ไขแล้ว จากนั้นต้องทำการรวบรวมข้อมูลหรือแนวคิดที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาให้เหมาะสมที่สุด ก่อนรวมข้อมูลต้องมีการกำหนดประเด็นในการรวบรวมข้อมูลก่อน ว่าต้องการจะสืบค้นเรื่องใดบ้างเพื่อประหยัดเวลาและช่วยให้การสืบค้นข้อมูลง่ายขึ้น

วิธีการรวบรวมข้อมูล

การรวบรวมข้อมูลสามารถทำได้หลายวิธี เช่น สืบค้นจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือในอินเทอร์เน็ต สำรวจจากสถานที่จริง การทดลองทางวิทยาศาสตร์ สอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ สืบค้นจากเอกสาร บทความ งานวิจัย เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาพัฒนาต่อยอดหรือประยุกต์ให้สามารถแก้ปัญหาตามที่กำหนดไว้ได้


การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงตามความต้องการและประหยัดเวลาจะต้องระบุคำสำคัญ (keyword) ให้ชัดเจนและเฉพาะเจาะจง

การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตต้องเลือกแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และหากนำข้อมูลมาจากเอกสาร บทความ บุคคล สถานที่ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ถูกต้องและชัดเจน 


การพิจารณาแหล่งข้อมูล

การพิจารณาว่าแหล่งข้อมูลใดมีความน่าเชื่อถือสามารถสังเกตได้จาก ชื่อผู้เขียน หรือหน่วยงานที่ปรากฏ โดยแหล่งที่มาของข้อมูลหากเป็นหน่วยงานควรเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นโดยตรง หรือหากเป็นบุคคลก็ควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย และควรเปรียบเทียบข้อมูลที่สืบค้นมาจากหลายแหล่ง


การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่สืบค้นจากอินเทอร์เน็ต

ชื่อผู้เขียนหรือผู้โพสต์หรือชื่อเว็บไซต์, “ชื่อเรื่อง”, ที่อยู่เว็บไซต์(URL), สืบค้นวันที่ เดือน พ.ศ.