การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา

0
1406

การระบุปัญหาที่ชัดเจนเป็นพื้นฐานในการกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่แท้จริง ซึ่งจะช่วยให้แก้ปัญหาได้ตรงจุด สามารถรวบรวมรายละเอียดของปัญหาได้ตรงประเด็น โดยเทคนิคหนึ่งที่นักเรียนสามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและช่วยให้ได้ข้อมูลที่นำไปสู่การกำหนดกรอบปัญหา คือ การใช้คำถาม 5W1H ซึ่งมีรายละเอียดแสดงดังตาราง

คำถามรายละเอียด
What (อะไร)เกิดปัญหาอะไร
Who (ใคร)ปัญหานี้เกิดกับใคร หรือใครเป็นผู้ที่ทำให้เกิดปัญหานี้
Why (ทำไม)ทำไมจึงเกิดปัญหานี้
When (เมื่อใด)ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อใด
Where (ที่ไหน)ปัญหาเกิดขึ้นที่ไหน
How (อย่างไร)จะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร


ตัวอย่างการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในโรงเรียนมีมากมายหลายปัญหา เช่น ปัญหาขยะที่มีผู้ทิ้งเป็นจำนวนมากจนล้นถัง ปัญหาน้ำเสียจากโรงอาหาร ปัญหาเศษอาหารในโรงอาหารมีกลิ่นเหม็น ซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้ต่างส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของคนในโรงเรียน หากพิจารณาถึงปัญหาต่างๆ เหล่านี้แล้วจะพบว่าปัญหาขยะเป็นปัญหาที่โรงเรียนส่วนใหญ่พบเจอกันอยู่เป็นประจำ ดังนั้นในตัวอย่างต่อไปนี้จะนำเสนอการแก้ปัญหาเกี่ยวกับขยะด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

คำถามรายละเอียด
What (อะไร)ขยะมีปริมาณมากจนล้นออกจากถัง
Who (ใคร)ทุกคนในโรงเรียนที่ทิ้งขยะ
Why (ทำไม)ขยะมีปริมาณมากเกินไป, ถังขยะมีจำนวนน้อย, ขยะมีปริมาตร ทำให้มีที่ว่างในถังขยะ
When (เมื่อใด)ทุกช่วงเวลา โดยเฉพาะช่วงพักกลางวัน
Where (ที่ไหน)ที่ตั้งถังขยะในโรงเรียน
How (อย่างไร)หาวิธีลดปริมาตรของขยะ, หาวิธีลดปริมาณของขยะ