การคิดเชิงออกแบบ

0
654

กระบวนการคิดเชิงออกแบบจะมีขั้นตอนที่ต้องสร้างต้นแบบ (Prototype) เป็นการสร้างต้นแบบเบื้องต้นแบบง่ายๆ โดยอาจจะสร้างต้นแบบเป็นภาพ 3 มิติ ภาพวาด หรือแสดงละครจำลองสถานการณ์ 

การคิดเชิงออกแบบ ( Design  Thinking)  เป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการสร้างนวัตกรรมได้เป็นอย่างดี ในยุคที่ประเทศไทยมีนโยบายที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เช่น ข้าวไทยซึ่งมีมูลค่าต่อหน่วยค่อนข้างต่ำไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรมซึ่งสร้างมูลค่าให้สูงขึ้น

ดังนั้น หากกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่มีขั้นตอนการพัฒนาชิ้นงานหรือ เทคโนโลยีได้นำความคิดเชิงออกแบบมาใช้ควบคู่ไปด้วย จะทำให้ชิ้นงานหรือเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมีมูลค่าเพิ่ม 


แนวคิดหลักของการคิดเชิงออกแบบ

การคิดเชิงออกแบบ เป็นกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ต้องค้นหาประสบการณ์ของผู้ใช้ เพื่อพัฒนาต้นแบบออกมาทดลองในการตลาด จากนั้นเมื่อทดลองใช้และได้รับผลตอบกลับจากผู้ใช้งานจริงจึงนำมาปรับปรุงและผลิตเพื่อจำหน่ายต่อไป