การเขียนอัลกอริทึมด้วยข้อความ

1
2179

เป็นการแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ไขปัญหาด้วยการเขียนข้อความ เป็นวิธีการวางแผนการแก้ไขปัญหาโดยการเขียนลำดับการทำงานโดยใช้ภาษาหรือข้อความที่เข้าใจง่ายกะทัดรัด สามารถสื่อถึงสิ่งที่ต้องทำได้อย่าง ชัดเจน ตัวอย่างเช่น

            การปลูกต้นไม้ แสดงขั้นตอนการทำงานด้วยอัลกอริทึมได้ดังนี้

              1. ขุดหลุม

              2. ใส่ปุ๋ย

              3. นำต้นไม้ลงหลุม

              4. กลบดิน

              5. ปักหลักยึดต้นไม้

              6. รดน้ำ


ข้อดีของการเขียนอัลกอริทึมด้วยข้อความ

          การเขียนอัลกอริทึมด้วยข้อความ มีข้อดีคือ ง่ายในการเขียนบรรยาย เนื่องจากใช้ภาษาพูดที่ผู้เขียนอัลกอริทึมคุ้นเคยอยู่แล้ว ดังนั้นจึงง่ายในการเขียนบรรยาย

ข้อเสียของการเขียนอัลกอริทึมด้วยข้อความ

1. ขอบเขตของการบรรยายกว้างเกินไปยืดเยื้อเกินไป

2. ยากต่อความเข้าใจ

3. ยากในตรวจสอบความถูกต้อง

4. ยากในการแปลงเป็นโปรแกรม


ตัวอย่างปัญหาและการแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยอัลกอริทึม

          เด็กชายบีมักมาโรงเรียนสาย คุณครูจึงถามว่าเพราะเหตุใด เด็กชายบีจึงตอบว่า ก็ตื่นมาแล้วไม่แน่ใจว่าต้องทำอะไรบ้างจึงทำให้สับสน คุณครูจึงให้แสดงลำดับขั้นตอนการทำกิจวัตรประจำวันในตอนเช้าก่อนไปโรงเรียนเพื่อนำไปใช้ในการเรียงลำดับการทำกิจวัตรประจำวันในตอนเช้า

1. ตื่นนอน

2. เข้าห้องน้ำ

3. แปรงฟัน

4. อาบน้ำ

5. แต่งตัว

6. รับประทานอาหาร

7. ออกจากบ้านมาโรงเรียน

กิจกรรม

1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 3-4 คน

2. ให้นักเรียนในกลุ่มนำหนังสือไปวางในที่ใดก็ได้ในห้องเรียน

3. ให้นักเรียนช่วยกันเขียนลำดับขั้นตอน (อัลกอริทึม) การเดินทางจากหน้าประตูห้องเรียนไปยังจุดที่วางหนังสือไว้

4. ให้เพื่อนในกลุ่มช่วยกันบอกเล่าให้เพื่อนต่างกลุ่มปฏิบัติตาม


กิจกรรมฝึกทักษะ เขียนอัลกอรึทึมทางกลับบ้านหลังเลิกเรียน

ในการเดินทางกลับบ้านของนักเรียนหลังเลิกเรียน ต้องทำอย่างไรบ้างจึงจะถึงบ้าน ให้เขียนเป็นอัลกอริทึมแบบบรรยายตามที่สามารถทำได้จริง


อ้างอิง

วัชรพัฒน์ ศรีคำเวียง “อัลกอริทึมและผังงานเบื้องต้น” จากเว็บไซต์ https://www.scimath.org/lesson-technology/item/8809-2018-09-21-02-51-34 สืบค้นเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

บริษัท อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) “การแสดงอัลกอริทึมโดยการเขียนข้อความ บอกเล่า”

Comments are closed.