การเขียนอัลกอริทึมด้วยข้อความ

0
1111

การเขียนอัลกอริทึมด้วยข้อความ

              เป็นการแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ไขปัญหาด้วยการเขียนข้อความ เป็นวิธีการวางแผนการแก้ไขปัญหาโดยการเขียนลำดับการทำงานโดยใช้ภาษาหรือข้อความที่เข้าใจง่ายกะทัดรัด สามารถสื่อถึงสิ่งที่ต้องทำได้อย่าง ชัดเจน ตัวอย่างเช่น การปลูกต้นไม้ แสดงขั้นตอนการทำงานด้วยอัลกอริทึมได้ดังนี้
              1. ขุดหลุม
              2. ใส่ปุ๋ย
              3. นำต้นไม้ลงหลุม
              4. กลบดิน
              5. ปักหลักยึดต้นไม้              
              6. รดน้ำ

ข้อดีของการเขียนอัลกอริทึมด้วยข้อความ

          การเขียนอัลกอริทึมด้วยข้อความ มีข้อดีคือ ง่ายในการเขียนบรรยาย เนื่องจากใช้ภาษาพูดที่ผู้เขียนอัลกอริทึมคุ้นเคยอยู่แล้ว ดังนั้นจึงง่ายในการเขียนบรรยาย

ข้อเสียของการเขียนอัลกอริทึมด้วยข้อความ
1. ขอบเขตของการบรรยายกว้างเกินไปยืดเยื้อเกินไป
2. ยากต่อความเข้าใจ
3. ยากในตรวจสอบความถูกต้อง 4. ยากในการแปลงเป็นโปรแกรม

ตัวอย่างปัญหาและการแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยอัลกอริทึม

          เด็กชายบีมักมาโรงเรียนสาย คุณครูจึงถามว่าเพราะเหตุใด เด็กชายบีจึงตอบว่า ก็ตื่นมาแล้วไม่แน่ใจว่าต้องทำอะไรบ้างจึงทำให้สับสน คุณครูจึงให้แสดงลำดับขั้นตอนการทำกิจวัตรประจำวันในตอนเช้าก่อนไปโรงเรียนเพื่อนำไปใช้ในการเรียงลำดับการทำกิจวัตรประจำวันในตอนเช้า
1. ตื่นนอน
2. เข้าห้องน้ำ
3. แปรงฟัน
4. อาบน้ำ
5. แต่งตัว
6. รับประทานอาหาร
7. ออกจากบ้านมาโรงเรียน

กิจกรรม
1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 3-4 คน
2. ให้นักเรียนในกลุ่มนำหนังสือไปวางในที่ใดก็ได้ในห้องเรียน
3. ให้นักเรียนช่วยกันเขียนลำดับขั้นตอน (อัลกอริทึม) การเดินทางจากหน้าประตูห้องเรียนไปยังจุดที่วางหนังสือไว้
4. ให้เพื่อนในกลุ่มช่วยกันบอกเล่าให้เพื่อนต่างกลุ่มปฏิบัติตาม

กิจกรรมฝึกทักษะ
เขียนอัลกอรึทึมทางกลับบ้านหลังเลิกเรียน
ในการเดินทางกลับบ้านของนักเรียนหลังเลิกเรียน ต้องทำอย่างไรบ้างจึงจะถึงบ้าน ให้เขียนเป็นอัลกอริทึมแบบบรรยายตามที่สามารถทำได้จริง


อ้างอิง

วัชรพัฒน์ ศรีคำเวียง “อัลกอริทึมและผังงานเบื้องต้น” จากเว็บไซต์ https://www.scimath.org/lesson-technology/item/8809-2018-09-21-02-51-34 สืบค้นเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

บริษัท อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) “การแสดงอัลกอริทึมโดยการเขียนข้อความ บอกเล่า”