การเขียนรายงาน

0
1090

เมื่อดำเนินการทดสอบประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จะต้องมีการเขียนรายงานเพื่อแสดงกระบวนการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบ และเพื่อเผยแพร่ผลงานให้ผู้อื่นซึ่งอาจทำให้เกิดการต่อยอดของผลงาน การเขียนรายงานมีข้อดีคือ สามารถนำเสนอรายละเอียดหรือข้อมูลของสิ่งที่ต้องการนำเสนอได้มาก ผู้อ่านสามารถเลือกอ่านข้อมูลส่วนที่ต้องการได้ การเขียนรายงานโดยทั่วไปจะมีองค์ประกอบหลักอยู่ 3 ส่วนคือ ส่วนนำ ส่วนเนื้อเรื่อง และส่วนอ้างอิง ในรายงานในวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีมีรายละเอียดดังนี้
อ้างอิง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี), พิมพ์ครั้งที่ 1, สถานที่พิมพ์ : โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว, ปีที่พิมพ์ 2563