การทดสอบและประเมินผล

0
1457

เป็นการตรวจสอบการทำงานของชิ้นงานหรือวิธีการที่พัฒนาขึ้นเพื่อประเมินว่าสามารถแก้ปัญหาได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่การกำหนดวิธีการทดสอบจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการพัฒนาชิ้นงานหรือวิธีการว่าต้องการแก้ไขปัญหาในเรื่องใดแล้วเลือกวิธีการทดสอบให้เหมาะสมและสามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ตรงจุดได้ซึ่งวิธีการทดสอบสามารถทำได้หลายวิธี

การทดสอบหน่วยย่อย เป็นการทดสอบที่มุ่งเน้นในระบบย่อยหรือบางส่วนที่สนใจเพื่อตรวจสอบและแก้ไขหรือพัฒนาส่วนนั้นให้ดีขึ้น

การทดสอบทั้งระบบ เป็นการทดสอบที่มักใช้กับงานที่มีหลายระบบ หรือหลายองค์ประกอบทำงานร่วมกัน เพื่อตรวจสอบว่าระบบย่อยต่างๆ นั้นทำงานสัมพันธ์กันหรือไม่ การทดสอบระบบนั้นต้องการความแม่นยำสูงจึงต้องมีการประเมินผลการทดสอบอย่างละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่าทั้งระบบสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์ก่อนนำไปใช้งานจริง

การทดสอบกับผู้ใช้จริง เป็นกระบวนการทดสอบเพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งที่พัฒนาขึ้นสามารถตอบสนอง หรือแก้ปัญหาของผู้ใช้งานจริงได้ การทดสอบลักษณะนี้จะแตกต่างกับการทดสอบอื่นๆ คือผู้ใช้งานจริงจำเป็นต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการทดสอบและเป็นผู้ตัดสินใจในการยอมรับว่าผลของการทดสอบนั้นสามารถนำไปใช้ได้จริงหรือไม่


อ้างอิง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี), พิมพ์ครั้งที่ 1, สถานที่พิมพ์ : โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว, ปีที่พิมพ์ 2563

Unbox Therapy, “iPhone 6 Plus Bend Test”, https://youtu.be/znK652H6yQM สืบค้นวันที่ 4 มิ.ย. 63