การนำเทคโนโลยีมาแก้ปัญหา

0
1311

การผลิตไฟฟ้า

ในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราล้วนต้องการกระแสไฟฟ้า เพื่อใช้ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ การได้มาซึ่งพลังงานไฟฟ้ามีที่มาจากหลายแหล่ง อาทิ พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากถ่านหิน พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานนิวเคลียร์ หรืออื่นๆ ในบทเรียนนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์หรือ โซลาร์เซลล์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพลังงานทางเลือกในการผลิตไฟฟ้า โดยเซลล์แสงอาทิตย์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเปลี่ยนพลังงานจากดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานที่ใช้ได้อย่างไม่มีวันหมดสิ้น ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วส่งต่อไปยังอุปกรณ์ต่างๆ ภายในบ้าน


ระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์มีองค์ประกอบและการทำงาน

องค์ประกอบหลักในการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์จะประกอบไปด้วย

1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์(solar cell) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า ทำมาจากวัสดุประเภทสารกึ่งตัวนำ โดยเมื่อมีแสงตกกระทบที่แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จะทำให้เกิดอิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่ไปตามทิศทางที่กำหนด โดยการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนี้ก็คือกระแสไฟฟ้าที่นำไปใช้งาน

2. แบตเตอรี่ ทำหน้าที่เก็บพลังงานไฟฟ้าเพื่อสำรองไว้ใช้ในยามค่ำคืน

3. อุปกรณ์ควบคุมการประจุแบตเตอรี่ เป็นส่วนควบคุมการอัดหรือคายประจุให้กับแบตเตอรี่

4. อินเวอร์เตอร์ เป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรง ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ เพื่อใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน


ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์


บริการส่งอาหาร

ในยุคของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด-19 ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ต้องอยู่ที่บ้านแต่สิ่งหนึ่งที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตของมนุษย์นั่นก็คือ “อาหาร” ดังนั้นในวงการของร้านอาหารจึงมีรูปแบบของการดำเนินกิจกรรมแบบใหม่นั่นก็คือลูกค้าสามารถสั่งอาหารจากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นแล้วร้านอาหารก็ส่งอาหารมาให้ลูกค้าถึงที่บ้าน โดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องออกนอกบ้านหรือต้องไปรอต่อคิวเป็นเวลานาน


การขนส่งสินค้า

ธุรกิจในการขนส่งสินค้าในปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงมาก ซึ่งหากบริษัทไหนใช้การขนส่งแบบเดิมๆ ไม่ปรับตัวก็อาจจะมีผลประกอบการที่ไม่ดีนักหรืออาจทำให้สินค้าเสียหายได้ เช่น ถ้าเป็นสินค้าประเภทอาหารก็อาจจะทำให้เน่าเสียสร้างความเสียหายให้กับผู้ประกอบการได้ ดังนั้น จึงเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่จะนำมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจการขนส่งให้ดีขึ้นเรียกว่า GPS tracking หรือการระบุตำแหน่งของวัตถุผ่านระบบระบุตำแหน่งบนพื้นโลก

GPS tracking คือ การระบุตำแหน่งของวัตถุผ่านระบบระบุตำแหน่งบนพื้นโลก (Global Positioning System: GPS) ซึ่งใช้เพื่อติดตามและระบุตำแหน่งของวัตถุนั้นๆ จากระยะไกล โดยเทคโนโลยี GPS tracking นี้สามารระบุได้ครอบคลุมถึงพิกัดภูมิศาสตร์ ละติจูด, ลองจิจูด,ความเร็วบนภาคพื้น ทิศทางและเส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นๆ ที่เราติดตามอยู่ได้


อ้างอิง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี), พิมพ์ครั้งที่ 1, สถานที่พิมพ์ : โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว, ปีที่พิมพ์ 2563

ShopBack Blog TH Team, “เซลล์แสงอาทิตย์ คืออะไร? ให้ธรรมชาติสร้างไฟฟ้าให้ ประหยัดลดมลพิษจริงไหม?”, https://www.shopback.co.th/ สืบค้นวันที่ 3 มิ.ย. 63

meedeesolar, “ไฟถนนโซล่าเซลล์ MD-LD-S030-50W ,150LM/W”, http://www.meedeesolar.com สืบค้นวันที่ 3 มิ.ย. 63

prosoftgps, “GPS Tracking คืออะไร”, https://www.prosoftgps.com/Article/Detail/70625 สืบค้นวันที่ 3 มิ.ย. 63