บล็อกคำสั่งน่ารู้

0
529

มุมของรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า

          Scratch จะใช้มุมภายนอกในการหมุนปากกาเพื่อสร้างรูปหลายเหลี่ยมใดๆ โดยมีหลักการว่าผลบวกของมุมภายนอกจากการหมุนปากกาเพื่อให้ได้รูปหลายเหลี่ยมใดๆ มีค่าเท่ากับ 360 องศาเสมอ และมุมภายนอกของรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า ทุกมุมมีค่าเท่ากัน เราสามารถนำ 360 หารด้วยจำนวนมุม เช่น วาดรูปสี่เหลี่ยมด้านเท่า 360/4 =90 องศา 90 องศา คือ มุมองศาที่จะใช้สร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านเท่า

ตัวอย่าง แสดงมุมภายนอกของรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า

กิจกรรมฝึกทักษะ

ให้นักเรียนเขียนโปรแกรม Scratch ด้วยคำสั่งต่อไปนี้

จากโปรแกรมข้างต้น นักเรียนสามารถปรับโปรแกรมโดยใช้คำสั่งทำซ้ำได้อย่างไร ให้ผลลัพธ์ยังเหมือเดิม


ตัวอย่างการวาดรูปทรงเลขาคณิตด้วยโปรแกรม Scratchวรรณวิสา จันทศรี “การใช้งานโปรแกรม Scratch” จากเว็บไซต์ http://wanwisa67667.blogspot.com/p/7_23.html สืบค้นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564