การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

0
962

การเขียนโปรแกรม (coding หรือ Programming) เป็นกระบวนการสร้างลำดับการทำงาน การออกแบบโครงสร้างการทำงาน การจำลองการทำงาน หรือนำเสนอวิธีการทำงานเพื่อใช้แก้ปัญหาที่ต้องการ ซึ่งเราสามารถแบ่งการเขียนโปรแกรมเป็น 2 ประเภท คือ การเขียนโปรแกรมที่ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ (Unplugged) และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Plugged)

          1. การเขียนโปรแกรมที่ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ (Unplugged) เป็นการสร้างลำดับการทำงานหรือการนำเสนอวิธีการทำงานด้วยแผ่นภาพ/สัญลักษณ์ ซึ่งไม่ใช่การป้อนคำสั่งควบคุมการทำงานโดยคอมพิวเตอร์ แต่เป็นการทำความเข้าใจความหมายของ สัญลักษณ์และรูปภาพ เพื่อนำมาใช้แสดงผลวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นรอบตัวในชีวิตประจำวัน


          2. การเขียนโปรแกรมที่ใช้คอมพิวเตอร์ (Plugged) การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer programming) หรือเรียกให้สั้นลงว่า การเขียนโปรแกรม (Programming) หรือ การเขียนโค้ด (Coding) เป็นการเขียนคำสั่งควบคุมการทำงานโดยคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะแสดงผลลัพธ์ทางจอภาพ หรือไปควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้เชื่อมต่อไว้ปัจจุบันมีเครื่องมือสำหรับใช้เขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานมากมาย เช่น Scratch, Python, C#, Java ,PHP เป็นต้น


อ้างอิง

นางสาวดวงนภา จริรัมย์ ชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน รายวิชาวิทยาการคำนวณ Scratch Programming 1 สืบค้นเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564

การมใช้งานโปรแกรม Scratch จากเว็บไซต์ Scratch (wanwisa67667.blogspot.com) สืบค้นเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564