เงื่อนไขทางเลือก if-elif-else

0
537

คำสั่ง if-else ช่วยให้โปรแกรมไพทอนสามารถตัดสินใจเลือกทำงานชุดคำสั่งตามผลลัพธ์ของเงื่อนไข ซึ่งมีสองทางเลือก และหากมีทางเลือกมากกว่านั้นสามารถใช้คำสั่ง if-else ร่วมกันหรือซ้อนกันได้ นั่นคือคำสั่ง if-elif-else โดยมีรูปแบบดังนี้

         if เงื่อนไขทางเลือก 1 :

                  ชุดคำสั่ง 1

         elif เงื่อนไขทางเลือก 2 :

                  ชุดคำสั่ง 2

         elif เงื่อนไขทางเลือก 3 :

                  ชุดคำสั่ง 3

                           …

         Else :

                  ชุดคำสั่งสุดท้าย


ทดลองเขียนโปรแกรม

เงื่อนไข : เขียนโปรแกรมภาษาไพทอนเพื่อแจ้งราคาค่าเข้าชมละครลิง ซึ่งปกติราคา 20 บาท ถ้าเป็นผู้สูงอายุจะเสียค่าเข้าชมครึ่งหนึ่ง แต่ถ้าเป็นเด็กอายุไม่เกิน 3 ขวบ ไม่ต้องเสียค่าเข้าชม

1. เปิดโปรแกรม JetBrains-PyCharm-Edu ขึ้นมา


2. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้

normal = 20

age=int(input(“อายุของท่านคือ “))

if age >= 60:

                       normal=normal/2

                        print(“ค่าเข้าชมของท่านคือ”,normal)

elif age <= 3:

                       normal=0

                        print(“ค่าเข้าชมของท่านคือ”,normal)

else:

                       normal=20

                       print(“ค่าเข้าชมของท่านคือ”,normal)


3. จะได้ผลลัพธ์ดังภาพ
อ้างอิง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, “เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)”, โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562 หน้า 34