รู้จักคอมพิวเตอร์

0
702

ความหมายของคอมพิวเตอร์


            เทคโนโลยีที่ทำงานโดยมนุษย์เป็นผู้ป้อนข้อมูลผ่านอุปกรณ์รับข้อมูลจากนั้นจะทำการคิดประมวลผลข้อมูลแล้วแสดงผลออกมาทางอุปกรณ์แสดงผล

ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์


           
คอมพิวเตอร์มีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ประโยชน์ทางตรงคือคอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างเที่ยงตรงรวดเร็ว ซึ่งช่วยแบ่งเบาภาระผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก ประโยชน์ทางอ้อมคือช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ช่วยเพิ่มพูนความรู้และสามารถเรียนรู้ได้อย่างง่านดาย รวมทั้งช่วยพัฒนาระบบงานในด้านต่าง ๆ ทั้งทางด้านเทคนิคและเทคโนโลยีของระบบงานที่ทันสมัย ซึ่งจะส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถสรุปประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ได้ดังต่อไปนี้

1.ด้านธุรกิจ
            – ช่วยตรวจสอบและสั่งซื้อสินค้าต่าง ๆ
            – เพิ่มความสะดวกในการซื้อและขายสินค้าจากทั่วโลก
            – ช่วยคำนวณตัวเลขทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำ

2. ด้านการสื่อสาร
           
– ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
            – เป็นสื่อกลางในรับและส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
            – ช่วยกระจายข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหนึ่งไปยังผู้ใช้ทุกคน    

3. ด้านการศึกษา
            – ช่วยนำเสนอข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ
            – ช่วยรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ไว้ในแหล่งข้อมูลเดียวกัน
            – ช่วยให้ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
            – ช่วยแลกเปลี่ยนและนำเสนอแนวความคิดของผู้เรียนและผู้อื่น
            – ช่วยรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ไว้ในแหล่งข้อมูลเดียวกัน


4. ด้านความบันเทิง
            – ระบบการซื้อบัตรและเลือกที่นั่งในโรงภาพยนตร์
            – ช่วยให้ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
            – ช่วยให้เกิดความสนุกสนานและทำให้รู้สึกผ่อนคลาย
            – เพิ่มทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

โทษของคอมพิวเตอร์

 1.โทษทางด้านร่างกาย

            – โรคอ้วน การนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ๆ เช่น การเล่นเกมทำให้ขาดการออกกำลังกายเป็นสาเหตุให้เกิดโรคอ้วนได้

            – โรคเกี่ยวกับตา โรคตาแห้งทำให้แสบตา ระคายเคือง  มีอาการกระตุกบริเวณกล้ามเนื้อตา ปวดหัว และอาจอักเสบจนเป็นต้อลมได้ ควรพักสายตาโดยมองขึ้นเบื้องสูงทุก ๆ 10 นาที หรือ เปลี่ยนอิริยาบถทุก ๆ ชั่วโมง

2. ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลน้อยลง

            การใช้งานคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ ที่มีลักษณะการใช้งานแบบคนต่อคนหรือการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการติดต่อสื่อสารโดยไม่ต้องเห็นหน้ากัน ซึ่งอาจทำให้เรามีความสัมพันธ์กับผู้อื่นที่อยู่รอบตัวเราน้อยลง

3. เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่ดี

            เพราะสื่อที่เห็นทางอินเทอร์เน็ตทำให้เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมต่างๆ ที่ไม่เหมาะสม เช่น การแสดงออกกับเพศตรงข้ามอย่างไม่เหมาะสม หรือพฤติกรรมความรุนแรง เป็นต้น

4. เกิดการเสี่ยงภัยทางสังคม

            เกิดปัญหาการว่างงาน เนื่องจากการใช้เครื่องจักรแทนแรงงานคนเพื่อควบคุมคุณภาพและจำนวนการผลิตสินค้า ทำให้มีการจ้างงานน้อยลงจนเกิดปัญหาการว่างงานตามมา

                      อ้างอิง
ครูประถมดอทคอท เรื่อง ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ จากเว็บไซต์ https://www.krupatom.com/
ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง รายวิชา วิทยาศาสตร์(สาระเทคโนโลยี)
ประโยชน์ และโทษจากการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จากเว็บไซต์ https://www.vlearn.world/education/view/143/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2-senior-primary-school-computer-it-advantage-disadvantage