การใช้งานโปรแกรม Notepad

0
859

รู้จักโปรแกรม Notepad

โปรแกรม Notepad คือโปรแกรมเอกสารข้อความที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบปฏิบัติการ Windows ซึ่งมาพร้อมกับการติดตั้งของระบบปฏิบัติการนี้ โปรแกรม Notepad ใช้สำหรับเขียนและแก้ไขข้อความประเภทง่าย ๆ เช่น สร้างและแก้ไขไฟล์ข้อความทั่วไปหรือไฟล์สคริปต์ง่าย ๆ เป็นต้น

ส่วนประกอบของโปรแกรม Notepad

1. แถบหัวเรื่อง (Title Bar ) บอกชื่อเรื่อง, ชื่อโปรแกรม

2. แถบเมนู (Menu Bar) ใช้เลือกทำงาน อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น คำสั่งบันทึก, คำสั่งพิมพ์งาน

3. แถบเลื่อนเอกสาร ใช้เลื่อนหน้ากระดาษขึ้น และลง

4. ปุ่มควบคุม ใช้ซ่อน, ย่อ, ขยาย, ปิด

5. พื้นที่การทำงาน ใช้สำหรับพิมพ์ข้อความ

การเปิดโปรแกรมNotepad

วิธีที่1 ดับเบิลคลิกที่ไอคอนหน้าจอ

วิธีที่ 2 คลิกที่ปุ่ม วินโดว์ คลิกที่ All apps เลื่อนหา Notepad

การปิดโปรแกรมNotepad

วิธีที่ 1 คลิกซ้ายปุ่มกากบาท

วิธีที่ 2 คลิก File เลือก Exit

คลิก Save ถ้าต้องการบันทึกข้อความ คลิก Don’t Save หากไม่ต้องการบันทึก

การจัดการข้อความ

1. การปรับเปลี่ยนฟ้อนต์และขนาด


2. การคัดลอก และ ย้ายข้อความในโปรแกรม Notepad

ในกรณีที่ต้องการคัดลอก หรือย้ายตำแหน่งข้อความภายในเอกสาร มีวิธีการดังนี้

          1. ลากคลุมข้อความที่ต้องการจะคัดลอกหรือย้ายตำแหน่ง
          2. คลิกที่เมนูคำสั่ง Edit หากต้องการย้ายข้อความให้เลือกคำสั่ง Cut แต่หากต้องการคัดลอกข้อความให้เลือกคำสั่ง Copy
          3. ย้ายเคอร์เซอร์ไปตำแหน่งใหม่ที่จะวางข้อความที่ย้าย หรือคัดลอกจากนั้นคลิกที่เมนูคำสั่ง Edit แล้วเลือกคำสั่ง Paste

         อ้างอิง
สืบค้นจากเว็บไซต์ http://www.digitalschool.club/digitalschool/p5/258/p5/web/Word2010/lesson%202/Page7.html