การคำนวณอย่างง่าย

0
338

การคำนาณ

การใส่สูตรคำนวณปกตินั้นสามารถใส่ลงในเซลล์ที่ต้องการแสดงผลลัพธ์ได้เลย โดยพิมพ์เครื่องหมาย = แล้วตามด้วยรูปแบบการคำนวณลงในเซลล์นั้น จากตัวอย่างนี้ ตำแหน่งเซลล์อยู่ที่ E3 

1. พิมพ์เครื่องหมาย = แล้วตามด้วยตำแหน่งเซลล์ เช่น =B3*C3*D3 เสร็จแล้วกดปุ่มEnter

2. ที่เซลล์ E3 จะแสดงผลลัพธ์ และที่ Formula bar จะแสดงสูตรคำนวณที่กำหนดไว้


ชนิดของการคำนวณ

โปรแกรม Google Sheets แบ่งชนิดของสูตรออกเป็น 4 ชนิด คือ 

1. สูตรในการคานวณทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic Formula) 


2. สูตรในการเปรียบเทียบ (Comparision Formula) 


3. เครื่องหมายในการเชื่อมข้อความสองข้อความหรือมากกว่านั้น (Text Formula) 


4. สูตรในการอ้างอิง (Text Formula) 


ลำดับความสำคัญของเครื่องหมายทางการคำนวณ

ในการคำนวณของ Google Sheets นั้นสามารถนำเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์พื้นฐานมาใช้ร่วมกับการ กำหนดสูตรเพื่อคำนวณได้ นอกเหนือจากนั้นโปรแกรม Google Sheets ยังมีฟังก์ชันสำเร็จรูปที่สามารถนามาใช้ในการ คำนวณได้อย่างสะดวกและไม่ซับซ้อน สำหรับเครื่องหมายคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการคำนวณในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือในโปรแกรม Google Sheets นั้น โปรแกรมจะดูความสำคัญของเครื่องหมายทางการคำนวณตามหลักทางคณิตศาสตร์ ดังตารางต่อไปนี้

ความสำคัญของเครื่องหมายทางการคำนวณจะไล่จากบนลงล่าง บนสุดจะสำคัญสูงสุด และล่างสุดจะ สำคัญน้อยที่สุด ในสูตรคำนวณสูตรหนึ่ง ถ้าเครื่องหมายใดสำคัญกว่าก็จะทำการคำนวณเครื่องหมายนั้นก่อนแล้วไล่ตามลำดับไปเรื่อย ๆ


ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการคำนวณและการทำงานที่ไม่ถูกต้อง

การทำงานใน Google Sheets อาจเกิดผลลัพธ์ที่ผิดพลาดอยู่เสมอโดยผลลัพธ์นี้ จะเป็นข้อความแปลก ๆ ที่ผู้ใช้โปรแกรมอาจไม่เข้าใจ ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังตารางต่อไปนี้